Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 hällasubstantiv~n, hällorbyx~ strap; skärp~ loop
2 hällatransitivt verbhällde, hälltpour <ngt i (på) ett kärl sth into…>; slå throw <i slasken down the sink>hälla [på] mera vatten på teet pour…on (tillsätta add…to) the teahälla av (ifrån) pour offhälla i vin [i ett glas] pour out wine [into…]hälla i (upp) [en kopp] te åt ngn (åt sig) pour out…for sb (pour oneself out…)hälla i sig (ngn) ngt pour…down one's (sb's) throathälla upp ett varmt bad åt ngn run sb a hot bathhälla ur (ut) tömma empty out
serveratransitivt verb~de, ~tserve; bjuda omkring hand round; hälla i pour [out]middagen är serverad el. det är serverat dinner is served (ready)intransitivt verb~de, ~tserve (wait) at table; amer. wait [on] tables
skänkatransitivt verbskänkte, skänktgive; förära present <ngn ngt sb with sth>; t.ex. glädje afford; t.ex. glans lendskänka ngn sitt hjärta give one's heart to sbskänka bort give awayåld.skänka i hälla pour
gjutatransitivt verbgöt, gjutithälla pour; sprida el. t.ex. skimmer shedgjuta liv i ngt infuse (breathe) life into sthgjuta olja på vågorna pour oil on troubled watersgjuta tårar shed tearstekn. cast; metallel.glas äv. found; friare el. 'forma' mouldhans rock sitter som gjuten …fits like a glove
tömmatransitivt verbtömde, tömtgöra tom el. dricka ur empty; låda el. skåp äv. clear (turn) out; brevlåda clear; sitt glas äv. draintömma tarmen (blåsan) relieve oneselfsalen tömdes the hall emptiedtömma ngt på dess innehåll empty sth of…tömma till sista droppen drink (drain) to the dregstömma ut empty [out]; hälla ut pour outtömmatappa på flaskor pour into bottles
bredvidprepositionbeside, at (by) the side of; gränsande till next (adjacent) to; om hus o.d. next [door] to; vid sidan om alongside [of]bredvid ngn äv. at sb's sidebredvid mig äv. by mebredvid varandra äv. side by sideprata bredvid brevid mun let the cat out of the bag, spill the beansadverbclose bydär bredvid close to it (the place)här bredvid close by here, close to (at hand)i huset bredvid in the next house, next doorrummet bredvid the adjoining (adjacent) roomhälla bredvid miss the cup (glass osv.)tjäna [mycket] pengar bredvid vard. earn [a lot of] money on the side
1 tappatransitivt verb~de, ~ttömma el. hälla tap off, draw [off]tappavin på buteljer draw…off into bottles, bottle…tappa ngn på blod bleed sb, draw blood from sb
partikelverbtappa itappa i vattnet [i badkaret] let (run) the water into the bathtappa påtappavatten run… <i into>tappa på…i tanken äv. fill [up] the tank with…tappa upptappa upp ett bad run a bathtappa urdraw (run) off; tömma behållare o.d. äv. empty
fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
uppadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. säga uppunder säga)allm. up; uppåt äv. upwards; uppför trappan upstairsdenna sida upp! this side uphit upp up herehögt upp high uphögst upp at the toplängst uppsidan at the [very] top of…följa ngn ända upp …all the way up (to the top)upp och ned a) uppochnedvänd upside-down; [with] the wrong side up[wards] b) än högre, än lägre up and downgata upp och gata ned up one street and down anothersida upp och sida ned i bok page after pagedet går upp och ned för honom bildl. he has his ups and downsgå (stiga) upp rise; ur säng get upupp och hoppa! vakna wakey, wakey!, up you get!hålla upp ngt hold up sth; mycket högt hold sth highkliva uppen stol get on…klättra upp i ett träd climb [up]…vända ngt upp och ned el. vända upp och ned på ngt turn…upside-down; bildl. äv. turn…topsy-turvyupp med dig! ur sängen o.d. get up!; uppför stegen o.d. up you go!upp med huvudet! head up!; friare cheer up!upp med händerna! hands up!, put them (mera vard. stick'em) up!det är upp till dig vard. it's up to youtemperaturer [på] upp till 80° temperatures [ranging] up to…, temperatures as high [up] as…ut o.d. outhälla uppteet pour [out]upp ur vattnet out of…upp ur sängarna! out of your beds!uttr. mots. till det enkla verbets betydelse: konstr. med un-knyta upp untielåsa upp unlockpacka upp unpackuttr. eg. öppnande openfå (slå) uppdörren get (throw)…open, open…upplocket get…offandra fallskölja upp tvätta give…a quick washsnygga upp tidy up
© NE Nationalencyklopedin AB