Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 grundadjektivshallow
substgå på grund run aground
1 grundsubsthusgrund foundation, foundationshuset brann ner till grunden the house burnt down to the groundunderlag el. grundval foundation, basispl. basesligga till grunden för form the basis oflägga grunden till lay the foundation ofsakna all grund be completely unfounded, be without foundationorsak el. skäl cause <till of>, reason <till for>ha sin grund i ngt be founded on sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account ofstängd på grund av (p.g.a.) reparation closed for repairsutan grund without reasoni vissa uttrycki grund och botten basically; i själ o. hjärta at hearti grund och botten har du rätt basically you're righti grund och botten är hon snäll she is kind at heartgå till grunden med ngt go to the bottom of sth
1 bassubstgrund, underlag base; utgångspunkt basispl. bases
p.g.a.förk. för på grund avon account of
strömavbrottsubstpower failure; på grund av avstängning power cut
innerstadverbinnerst inne i grund och botten at heart, deep down
häravadverbpå grund härav for this reasonhärav följer att… from this it follows that…
däravadverbof that (it, those, them etc.)på grund därav for that reasondärav följer att… from that it follows that…
genomprepositionthrough; via via, by way of; medelst by, by means of; på grund av through, owing tokasta ut ngt genom fönstret throw sth out of the windowgenom hans hjälp thanks to his assistancegenom en olyckshändelse through an accident
beroendeadjektivdependent <av, on>vara beroende av (på) be dependent on, depend onberoende a) på grund av owing to <att the fact that> b) avhängigt av depending on <om whether>vara beroende om missbrukare be addicted <av to>
substavhängighet dependence <av on>; beroendeställning position of dependencemissbrukares addiction
© NE Nationalencyklopedin AB