Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

granskatransitivt verb~de, ~tundersöka examine, study; besiktiga inspect; syna scrutinize; noga iaktta observe…closely; kontrollera el. t.ex. siffror el. manuskript check; om revisor audit
granskningsubstantiv~en, ~arexamining osv., examination, study; inspection; scrutiny; check, check-up; jfr granska
ånyoadverbåter afresh, anew; än en gång [once] againånyo bekräfta (granska osv.) äv. reaffirm (re-examine osv.)
besiktigatransitivt verb~de, ~tinspect, examine; granska el. syna survey, viewbli besiktigad äv. undergo inspection, be tested äv. om bil
kontrolleratransitivt verb~de, ~tgranska check [up on]; en uppgift äv. verify; pröva el. undersöka test; övervaka supervise; inspektera inspectkontrollera att det stämmer äv. see (make sure) that…kontrollerat silver hallmarked silverbehärska control
synatransitivt verb~de, ~tbesiktiga inspect, survey; granska examine, scrutinize; friare look oversynangt i sömmarna scrutinize…, examine…closely; affär o.d. look thoroughly into…syna ngn i sömmarna look thoroughly into sb's affairssyna av inspect [and certify]kortsp. see
undersökatransitivt verb-sökte, -söktexamine äv. med.; gå igenom äv. go over, inspect; ingående granska äv. scrutinize; genomsöka search; efterforska el. [söka] utröna inquire (look) into; systematiskt investigatejag måste låta undersöka mig …get myself examinedundersöka om man kan inquire whether…, [try to] find out whether…undersöka saken look (go) into the matter; systematiskt investigate the matterundersöka saken närmare go more closely into the matter
studeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tstudy; läsa äv. read; granska el. t.ex. ett förslag el. ngns ansikte äv. scan, scrutinizestudera en karta study a mapstudera de sociala förhållandena i USA make a study of social conditions…var (vid vilket universitet) studerar han? what university is he [studying] at?studera historia study (read, do) history, be a student of historystudera medicin el. studera till läkare study medicine, be a medical student
mönstratransitivt verb~de, ~tförse med mönster patterngranska inspect, scrutinize, take stock ofmönstra ngn [med blicken] look sb up and downsjö., anställa på fartyg sign (take)…on, ship; verkställa upprop med call overintransitivt verb~de, ~tsjö. sign on, shipmil., inskrivas enrol; amer. enroll
partikelverbmönstra avtr. pay…offitr. sign (be paid) offmönstra påtr. sign (take)…on, shipitr. sign on
närmareadjektivkomparativnearer; om väg äv.:genare more direct; kortare shorter; bildl.:om t.ex. bekantskap closer; ytterligare furthervid närmare granskning on [a] closer examinationnärmareingående kännedom om an intimate knowledge of, a thorough familiarity withnärmare upplysningar finns hos further (more exact) information may be obtained fromdu får närmare besked i morgon av mig I'll give you more details (let you know more about it) tomorrow
adverb (i betydelseäv. prep.)allm. nearer; starkare closer; bildl. äv. el. t.ex. granska more closely (narrowly, thoroughly); t.ex. beskriva more exactly, in greater detailnärmare bestämt more exactly (precisely), to be precisebli närmare bekant med become more intimately (better) acquainted withnärmare in på saken go into [greater] detail; jfrunder söka en sak närmarenedankomma ngn (varandra) närmare (bli förtroligare) get closer to…ta närmare reda på ngt find out more about sthjag har tänkt närmare på saken …thought the matter over [more carefully]; ändrat mig …thought better of itundersöka en sak närmare examine a matter more closely, look closer (more closely) into a matterinemot close [up]on; nästan nearlyhan är närmare femtio he is getting (going) on for fiftyhan har varit där i närmare fem år …for almost (getting on, going on) five yearsprep. (t.ex. ~ stationen, sanningen) nearer [to], closer todra stolen närmare bordet draw one's chair up (closer) to the table
© NE Nationalencyklopedin AB