Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gottgöratransitivt verb-gjorde, -gjortmed personobj.:ersättagottgöra ngn för ngt make up to (compensate) sb for sth; för besvär el. arbete recompense (betala remunerate) sb for sthmed sakobj.:ersätta make up for; sona make…good; försummelse remedy, make amends for; skada make good…
skadeslösadjektiv~thålla ngn skadeslös indemnify…; gottgöra compensate… <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>
belönatransitivt verb~de, ~treward; gottgöra recompense, remuneratebelöna…med ett pris award a prize to…
vedergällatransitivt verb-gällde, -gälltallm. repay <ngn ngt sth to sb (sb for sth)>; hämnas retaliate, avenge; gengälda return, requite; gottgöra el. belöna reward, recompense
återbetalatransitivt verb~de, ~t el. -betaltrepay, pay back; pengar el. lån äv. refund; gottgöra [ngn] reimburselånet ska återbetalasefter fem år vanl. the loan is repayable…
ersättatransitivt verb-satte, -sattgottgöra o.d.: a)ersätta ngn compensate sb <för for>ersätta ngn för ngt äv. make up to sb for sthersätta ngn för hans kostnader (utgifter) reimburse (repay, refund) sb [for] his costs (expenses)ersätta ngn för hans arbete remunerate (recompense, pay) sb for his work b)ersätta ngt compensate (make up) for sth, make good sthersätta den skada man har vållat repair the damage…komma i stället för el. byta ut replaceel har ersatt olja äv. electricity has superseded oilersätta kol med olja replace coal by (with) oil, substitute oil for coal
© NE Nationalencyklopedin AB