Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

glädjesubstantiv~njoy <över at>; nöje pleasure <över in>; förtjusning delight <över at>; [känsla av] lycka happiness; gagn el. nytta use; jfr nyttaglädjen stod högt i tak there was a lot of fun and games, there were lively goings-onjag har den stora glädjeen att (+ inf.) it is a pleasure for me to (+ inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasI have (take) great pleasure in + ing-formfinna glädje i att (+ inf.) delight (take pleasure) in + ing-formgråta (sjunga) av glädje weep (sing) for joyjag hör till min glädje att… I am glad to hear that…till stor glädje för föräldrarna to the [great] delight of his (her etc.) parents
förnöjelsesubstantiv~n, ~rglädje amusement
gammansubstantivoböjl., enåld.glädje och gamman rejoicing
ogrumladadjektiv-grumlat, ~eom t.ex. glädje el. lycka unclouded
ohämmadadjektiv-hämmat, ~eom t.ex. sorg el. glädje unrestrained; utan hämningar uninhibited
förtjusningsubstantiv~englädje delight <över at>; entusiasm enthusiasm; hänförelse enchantment
ilningsubstantiv~en, ~arav glädje o.d. thrill <av of>; t.ex. i tand shooting pain
deladadjektivdelat, ~edivided osv.; jfr deladelad glädje är dubbel glädje ung. a joy that's shared is a joy made doubledärom råder delade meningar opinions differ (are divided) about that; friare that is a matter of opinion
fröjdsubstantiv~en, ~erglädje joy; lust delighten fröjd för ögat a delight to the eye
oförfalskadadjektiv-falskat, ~eeg.el.bildl. unadulterated; om t.ex. glädje äv. unalloyed; ren pure; äkta genuine
© NE Nationalencyklopedin AB