Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

glädjesubstpleasure <över in>; stark. delight <över at>; lycka happinessgråta av glädje cry for joyhan antog mitt förslag med glädje he gladly accepted my proposalha mycket glädje av ngt (ngn) have a great deal of pleasure out of sth (sb)
fröjdsubstglädje joy; lust delight
ljuspunktsubstanledning till glädje bright spot
sprittaverbt.ex. av glädje jump <av for>, bound <av for>spritta till give a start, start
översvallandeadjektivom person effusive, gushingöversvallande entusiasm unbounded enthusiasmöversvallande glädje transports of joyöversvallande vänlighet overflowing kindness
nöjesubstglädje pleasure, delight, joyjag har nöjet att presentera… I have the pleasure of introducing…för nöjes skull for funförströelse amusement
gråtaverbcry <efter for; för about>; tyst weepgråta av glädje weep (cry) for joygråta ut have a good cry
avprepositionofen del av tiden part of the timei nio fall av tio in nine cases out of tenett bord av ek an oak tablevad snällt av dig! how kind of you!agent byhuset är byggt av A. the house was built by A.orsakgråta av glädje cry for joyhan gjorde det av nyfikenhet he did it out of curiosityav brist på for want of, for lack ofav fruktan för for fear ofav ett eller annat skäl for some reason or otherav sig självhan gjorde det av sig själv a) he did it by himself b) självmant he did it of his own accorddet går av sig själv (självt) it runs by itself, it works by itselffrånen gåva av min fru a present from my wifejag ser av ditt brev att… I see from your letter that…
adverbbort, i väg, ned m.m. vanligen off; itu in two; avbruten broken
© NE Nationalencyklopedin AB