Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

givetprepositiongivet detta given this (that)
eftergivenadjektiv-givet, -givnaindulgent, compliant, lenient <mot towards>
givenadjektivgivet, givnagiven; avgjord el. säker clear, evident; om t.ex. fördel el. värde decided, definite, distinctpå ett givet tecken at a given signdet är givet! självklart of course!, to be sure!ta för givet att… take it for granted that…ta ngt för givet take sth for granted
begivenadjektiv-givet, -givnabegiven addicted (given ) to; svagare fond of, keen on
övergivenadjektiv-givet, -givnaabandoned, deserted; lämnad forsaken[ensam och] övergiven forlorn
namngivenadjektiv-givet, -givnanamedav icke namngivenkonstnär by an unnamed (anonymous)…
hängivenadjektiv-givet, -givnadevoted; tillgiven äv. affectionatevara ngn hängiven be devoted (attached) to sb
uppgivenadjektiv-givet, -givnaresignerad resigned; modfälld dejecteden uppgiven gest a gesture of resignation
översiggivenadjektiv-givet, -givnavara [alldeles] översiggiven be in utter despair <över (för) ngt about (at) sth>
undergivenadjektiv-givet, -givnasubmissive, yielding, obedient <ngn (ngt) to sb (sth)>; ödmjuk humbleundergivensitt öde (det oundvikliga) resigned to…
© NE Nationalencyklopedin AB