Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gillatransitivt verb~de, ~tapprove of; tycka bra om like; jur. approveen gillande blick a look of approval
gilladjektiv~ttredje gången gillt! third time lucky!allting går sin gilla gång things are going on just as usual
godkännatransitivt verb-kände, -käntgå med på approve, agree to; gilla el. t.ex. förslag approve of; om t.ex. myndighet pass; medge el. erkänna som riktig allow, admit, acknowledge; sanktionera sanctionej godkänna äv. disapprove [of], disallow; om myndighet betr. förslag rejectgodkännes på dokument approvedefter prövninggodkänna ngn i examen pass sb
maxsubstantivoböjl., ettvard.till max as much as possible, to the maxvara ful till max be really uglygilla ngt till max really dig sth, like sth a lotadverbbåten tar max 15 personer … a maximum of 15 people; som förled, vard.se maximi-i sammansättn.
tusenräkneordthousand[ett] tusen a (one) thousandvasen gick i tusen bitar vanl. the vase was smashed to smithereens (atoms)tusen sinom tusen thousands and (upon) thousandstusen tack! thanks a lot (awfully)!; högtidl. a thousand thanks!Tusen och en natt sagosamling, vanl. the Arabian Nightsgilla ngn (ngt) till tusen like sb (sth) no end (vard. a hell of a lot); jfr äv. ex. under hundra
tyckatransitivt verb och intransitivt verbtyckte, tycktallm. think; anse äv. be of the opinion; jfr ansemed ex.; inbilla sig äv. fancy, imaginejag tycker [att]… äv. it seems (appears) to me [that]…jag tycker [att] hon är vacker äv. to my mind she is…, I find her…jag tycker absolut att vi ska sälja I definitely think (am definitely of the opinion) that we should sell, I'm all for [us] sellingjag har alltid tyckt att… I've always been of the opinion that…jag tyckte jag hörde någon I thought I heard someonehon tyckte det var bäst att vänta she thought (judged) it best to waittycker du inte [det]? don't you agree (think so)?det tycker jag that's what I think, I beton. think sodet tycker jag inte I don't think so, I disagreedet tycker inte jag I beton. don't think sojaså, du tycker det? oh, you think so, do you?säg vad du själv tycker! say what you yourself think [about it]!, give me (him osv.) your own opinion!vad tycker du om boken? how do you like…?; vad är din åsikt om what do you think (is your opinion) of…?vad -er du (skulle du tycka) om det? äv. how do you feel about that?, how's that?hon säger vad hon tycker a) sin mening …what she thinks b) vad som faller henne in …just what (anything that) comes into her head, …just what[ever] she pleases (chooses)du får göra [precis] som du tycker! …do just as you think [best] (as you feel inclined, as you like)!du tycker väl inte illa vara om jag säger… I hope you won't mind my saying…vad tycks?, se under tyckas
gilla el. uppskatta o.d.tycka [bra] om like; vara förtjust i el. hålla av äv. be fond of, care for; starkare love; finna nöje i enjoy, appreciate; spec. i frågande el. nekande sats äv. approve oftycka illa om äv. dislike, disapprove of <att+ inf.i båda fallenskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>vad tycker du om honom? how do you like him?tycka mycket om ngt like osv.…very much, be very fond of…tycka bättre (mer) om…än like…better than, prefer…tojag tycker bättre (mer) om honom än… äv. I am fonder of (care more for) him than…jag tycker bättre (mer) om att gå än att (+ inf. äv.) I enjoy walking much more than + ing-form
reflexivt verbtyckte, tyckttycka sig höra (se)… think (fancy, imagine) that one hears (sees)…, seem to hear (see)…tycka sig kunna allt think one knows everything (can do anything)tycka att man är något think oneself somebody, think a great deal (vard. no end) of oneself
gångsubstantiv~en a) gående [till fots] walking äv. sportgren; sätt att gå (om levande varelser):allm. gait, walk; om häst pace20 km gång 20 km walkha [en] spänstig gång walk with a springy step (gait)känna igen ngn på gången recognize sb by his walk b) färd el. om fartyg run; genom is, vatten passage <genom, i through> c) rörelse, verksamhet o.d.:om maskin o.d. working, running, motion, actionavvakta händelsernas gång wait and see what happensmotor med tyst gång …that runs silentlyfå i gångmaskin (samtal) get…going (started), start…jag kan inte få i gång bilen I can't get the car startedhålla…i gång keep…goingkomma i gång get started (going)sätta i gång itr. start, go ahead; med arbete get busysätt i gång! get going!vara i gång be going; om maskin el. företag o.d. äv. be running (working), be in operationvara i full gång om arbete o.d. be in full swinggång i görningen el. under arbete in hand, in preparation, in progress, underwayhan har en ny bok på gång he's got a new book on the waydet är någonting på gång there's something going on d) fortgång progress; förlopp coursevärldens gång the way of the worldallting går sin gilla gång things are going on just as usualunder samtalets gång in the course of the conversation
~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasväg path[way], walk, walkway; i o. mellan hus passage; i kyrka, teater,flyg. m.m. aisle
~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastillfälle el. omgång m.m. time a)ex. i sg.:en gång once; om framtid one (some) day, some timeen gång för alla once [and] for allen gång [i tiden] förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång i saga once upon a time [there was]en annan gång som adv. another time, on another occasion; avseende framtid some other timeförra (första) gången last (the first) timenågon gång ibland once now and then, from time to timenågon gångi maj some time [or other]…någon enda (enstaka) gång once in a while, very occasionallyför en gångs skull for once [in a while]det får räcka för den här gången that's enough for nowinte en gång inte ens not evenmed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a (the same) time, at once b) i en enda omgång in one gogånggång time after time, again and againtvå åt gången two at a time b)ex. i pl.:några gånger a couple of timestvå gånger twice, a couple of timestre gånger three timestvå gånger två är… twice (two times) two is…, two twos are…två gånger till twice more, two more timesrummet är fem gånger fem meter the room is five by five metres (amer. meters)
1 varaintransitivt verbvar, varitallm. be; existera el. finnas till äv. exist; äga rum äv. take place; stanna äv. stay; utgöra el. bilda äv. make; känna sig äv. feel; se ut äv. look; visa sig vara prove (turn out) [to be]; fungera som act as; vara anställd be employedatt vara eller icke vara to be or not to behans sätt att vara his way of behavingför att vara utlänning är han… for a foreigner he is (he's)…för att vara så ung är du… considering [that] you are (you're) so young you are (you're)…jag är bra dum, är jag inte? I am (I'm)…, aren't I?jag är lärare I am a teachertvå och tre är fem two and three are (is, make[s]) fivevi är fem [stycken] there are five of ushan är här för att… he has come to…när är bröllopet? when is…[to be]?, when will…be (take place)?snäll som jag är ska jag hjälpa dig as I am nice…, being nice…det lilla som är what (the) little there isdet är som det är things are as they are; det kan inte ändras it can't be alteredför att säga som det är to tell you the truth, to put it bluntlydet är Eva sagt i telefon [this is] Eva speaking, Eva hereär det fru A? i telefon is that Mrs A speaking?hur är det i London? hur ser det ut o.d. what's it like…?; hur är förhållandena how are things…?; hur trivs du how do you like it…?det här är mina böcker these books are mine (belong to me)det var bra att du kom nu it's fine (a good thing) you came…det var det som var fel that's what was…under veckan som var (varit) …the last (past) weekföreställningen har redan varit …has already taken place; är över …is already overjag (han) vore glad om du kom I would (should) resp. (he would) be glad if…det vore (skulle vara) trevligt that would be niceom jag vore (var) rik if I were (was)…om jag vore (var) rik ändå! I wish I were (was)…!om inte han vore (hade varit) ofta som hinder if it were not (had not been) for him; som hjälp but for himvar försiktig! be…!var inte dum! don't be…!
får det varaen kopp te? would you like (may I offer you)…?det får vara [för mig] jag vill inte I would rather not; jag gitter inte I can't be botheredden får vara för mig jag vill inte ha den I can do without it; jag låter den vara I'll leave it alonedet får (kan) varatills senare that can wait…det får (vi låter det) vara som det är we'll leave it as it is (at that)det kan [så] vara att han är rik, men… he may be rich, but…var ska (brukar) knivarna vara? where do…go?det är bara att ringa you only have to ring, just ringhon är och handlar she is out shopping; har gått för att handla she has gone [out] shoppinghon var och mötte mig she was there (had come) to meet mehan är och förblir en skurk he always has been…and always will be
huset är av trä …is [made] of woodvara från England a) om person be from… b) om produkter come from…jag var hos honom en timme I stayed with him for an hour, I spent an hour with himhan var där (här) med boken i går he took the book there (brought the book)…hur är det med…? hur mår how is (resp. are)…?; hur förhåller det sig med how (what) about…?vad är det med ljuset? what has happened to…?, what's the matter with…?vi är flera om [att dela] ansvaret there are several of us who share…man måste vara två om det (om att göra det) that's a job for two (it takes two to do it)jag var på (var och såg) Hamlet I saw (gick på went to see)…vad är den här (ska den här vara) till? what is this [meant] for?han är vid järnvägen he is employed (has a job) on…;
hjälpverbvar, varitmed perfekt particip av transitivt verb: a) spec. uttr. varaktighet o. resultat be b) passivbildande (= ha blivit) vanl. have beennär (var) är han född? when (where) was he born?bilen är gjord i Sverige (på nittiotalet) the car was made in Sweden (in the nineties)bilen är (var) stulen the car has (had) been stolenmed perfekt particip av intransitiva rörelseverb o.d. vanl. havehan är (var) bortrest he has (had) gone awayhan är bortrest sedan en vecka he has been away for a week
substantiv~tfilos.vara[t] existence, beingpartikelverbvara avbe off osv.; se ex. under avvara av med ha förlorat have lost; vara kvitt have got (be) rid of; avvara spare; klara sig utan do (manage) withoutvara bortabe away osv.; se bortavara borta från arbetet äv. stay away from…vara efterförföljavara efter ngn be after sb, be on sb's tracksvara på efterkälkenvara efter i (med) ngt be behind in (behind[hand] with)…vara efter med [betalningen av] hyran äv. be in arrears with…vara emot ngtbe against…; ogilla äv. be opposed to…vara frammese under frammevara för ngtbe for…; starkare be all for…; se äv. ex. under för, förvara förevara före [ngn] be ahead [of sb]; bildl. äv. be in advance of sb; i tid o. ordning be before (in front of) sbvara ikontakten är i the plug is in (connected)korken är i the cork is in the bottlenyckeln är i the key is in the lockvara kvarstanna remain, stay [on]; se äv. ex. under kvarvara meddeltaga take part; närvara be present <på (vid) at>; finnas med el. vara medräknad be includedär böckerna med? har vi fått med have we got…?; har du med did you bring…?är du med? förstår du mig do you follow [me]?, do you get what I mean?får jag vara med? may I join in?; göra er sällskap may I join you?, may I make one of the party?han är med henne överallt he accompanies (goes with) her…hon var inte med tåget she didn't come with…vara med sin tid keep up with the times, be (keep) up to datehan var med [oss] när vi… he was with us when we…jag var med [när det hände] I was there (present) [when it happened]jag är med i en förening I am a member of…han var med i kriget he served (was) in…vara med om (på) samtycka till agree (consent) to; gilla approve of; vara villig till be ready (game) for; bidraga till contribute tovara med om bevittna see, witness; deltaga i take part in; t.ex. kupp äv. be a party to; uppleva experience; genomgå go (be, live) through; råka ut för meet withvara med om att (+ inf.): medverka do one's share towards + ing-form; hjälpa till help to + inf.han berättade allt han varit med om …all that had happened to him, …all his experiencesvara med om [i sin livstid] live to seejag har varit med om snö i september I have known snow…hur är det med henne? hur mår hon how is she?, how does she feel?vad är det med henne? what's the matter (what's wrong) with her?; vad har hänt henne? what has happened to her?vara om siglook after one's own interests, look after number one; vara närig be on the make, have an eye to the main chancevara påallm. be on; gå, om t.ex. motor äv. be runningbildl.:vara på ngn ligga efter be on at sb; slå ner på be down on sbvara på ngt röra vid be at sthvara tillexist, beden är till för att (+ inf.) it is there to + inf.det är det den är till för that's what it is there (avsedd meant) forvara till sig be beside oneselfvara urkontakten är ur the plug is out (disconnected)nyckeln är ur the key is not in the lockvara överbe over osv.; se ex. under över
© NE Nationalencyklopedin AB