Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

geografiskadjektiv~tgeographic[al]
gränssubstantiv~en, ~ergeografisk och ägogräns boundary; stats~ frontier; gränsområde border[s (pl.)]; skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. PNC saknasyttersta ~; framför allt bildl. limit; skiljelinje boundary line, borderline, dividing linenedre (övre) gräns lower (upper) limit (boundary)dra gränsen eg. fix the boundary; bildl. draw the line; skilja äv. draw (make) a distinctiondet finns inga gränser för hans fräckhet there are no limits to his impudencesätta en gräns för begränsa put a limit (draw the line) on; stävja put an end (a stop) tohålla sig inom vissa gränser keep within [certain] limitsgränsen mellan…och…är suddig the dividing line (borderline) between…and…vara (stå) på gränsen till bildl. be on the verge of…ligger vid skotska gränsen …lies on the Scottish borderlättsinne utan gräns boundless…
natursubstantiv~en, ~erallm. nature; läggning el. kynne o.d. äv. disposition, temperament; geografisk beskaffenhet äv. geography; natursceneri o.d. [natural] scenerynaturen som skapande kraft o.d. naturekomma ut i naturen …the country[side]Sveriges natur nature in Swedenen vacker natur omgivning beautiful scenery, a beautiful landscapeett stycke vild natur a stretch of wild naturefrågor av allmän natur questions of a general nature (character)det ligger i människans natur [att (+ inf.)] it is inherent in human nature [to + inf.]det ligger i sakens natur [att man…] it is in the nature of things (is quite natural) [that…]ute i naturen in the countryside; utomhus out of doors, in the openvara försiktig till sin natur (av naturen) be wary by nature (constitution)
© NE Nationalencyklopedin AB