Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 gensubstantiv~en, ~erbiol. gene, factor
2 genadjektiv~tshort, direct, nearden genaste vägen är genom skogen the shortest way…
jetlagsubstantiv~en el. ~genjet lag
informationsubstantiv~en, ~erinformation (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvard. info, genanvändbar information useful information; enstaka a useful piece of informationi informationen vid informationsdisken at the information desk (counter)
släktesubstantiv~t, ~ngeneration generation; ras el. stam race; slag speciespl. likanaturv. gen|uspl. -erazool. äv. familydet manliga släktet the male speciesdet uppväxande släktet the rising generationde är ett släkte för sig …a race apart, …an odd breed
egenadjektiveget, egnauttr. tillhörighet a) föregånget av gen. el. poss. pron. ownskolans egna elever the school's own pupilsdet var hans egna ord those were his very wordsstarta (öppna) eget start out in business on one's ownvara sin egen be one's own master b) föregånget av best. art. (som saknas i eng.) el. då poss. pron. lätt kan utsättas i sv. one's (my etc.) owndet egna landet one's (my etc.) own countryför egen del kan jag for my [own] part…med egna ögon with my own eyes c) övriga fall vanl. …of one's (my etc.) ownhar han egna barn? does he have any children of his own?bo i eget hus live in a house of one's ownha eget rum have a room to oneself (one's own room)säregen, karakteristisk peculiar <för to>; characteristic <för of>; besynnerlig strange, odd, peculiar; jfr egendomlig
annanpronomenannat, andraallm. other; jfr enen annan a) another; självst. another [one]; någon annan äv. somebody (osv., jfr annan 2) else b) vard., jag a guy (resp.girl)annat självst. other things (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasnågot annat something (resp.anything) else; jfr annanandra självst. others; utan syftning vanl. other peopleandras others' resp. other people'sen (någon) annan gång another time; avseende framtid some other timei annat fall otherwise osv.; jfr annarskomma på andra tankar change one's mind, have second thoughtsjag kunde inte göra annat handla annorlunda I could not have done otherwisesåvida inte annat överenskommits unless otherwise agreed uponnu ska du få se på annat! I'll soon put you straight!
spec. efter vissa indef. o. interr. självst. pron. else; gen. else's; jfr dock annannågon annan om person somebody (someone) else resp. anybody (anyone) elseallt annat everything elsealla andra all the others; om person vanl. everybody (everyone) elsepå alla andra ställen everywhere else
annan än but, other but, other thannågon annan än fören. some other…than (besides) resp. any other…but; självst. somebody (someone) other than resp. anybody (anyone) butingen annan än fören. no other…than (but); självst. nobody (no one) [else] butannat än utom exceptallt annat än frisk anything but…
'helt annan', 'inte lik' differentdet är en [helt] annan sak that's [quite] another matter
vard., 'riktig' regular, proper; 'vanlig' commonsom en annan dåre like a proper idiotsom en annan tjuv just like a common thief
© NE Nationalencyklopedin AB