Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ganskaadverbtämligen fairly endast i förb. med något positivt; starkare el. mycket very; ofta känslobeton. rather, quite; vard., 'rätt så' prettyganska gammal (lång) äv. oldish (longish)en ganska god (stor) chans a fair chanceganska mycket (många) a great deal osv.; jfr en hel delunder delganska mycket [folk] rather (quite) a lot [of people]
avtackladadjektiv-tacklat, ~ese ganska avtacklad ut look rather a wreck
drägligadjektiv~ttolerableganska dräglig äv. not at all badnågorlunda drägliga villkor fairly acceptable terms
ålderstigenadjektiv-stiget, -stignaold äv. om sak; åldrad agedhan är ganska ålderstigen …fairly advanced in years
regnfattigadjektiv~t (attr.)…with [very] little rainsommaren var ganska regnfattig …was not very rainytrakten är regnfattig …has very little rain (a very low rainfall)
torftigadjektiv~tenkel plain; fattig poor; t.ex. om omständigheter needy, indigent; t.ex. om argument threadbare; knapp el. skral scanty, meagreett torftigt program a poor (meagre) programmehennes hem såg ganska torftigtsparsamt möblerat ut …looked rather bare
högreadjektivkomparativhigher osv.; jfr hög; i rang o.d. äv. superior <än to>; övre upper; ledande highde högre klasserna skol. the upper (senior) forms (amer. grades)en högre makt a higher powerhögre matematik higher (advanced) mathematicshögre ort vanl. in high quartersorder från högre ort …from abovehögre utbildning higher (tertiary) educationett högre väsen a superior beingadverbhigher, more highly osv.; jfr högt; ganska högt highly; mera morehögre avlönade arbetare higher-paid (ganska högt highly paid)…högre betala mera go higherhänga tavlan högre hang…higher [up]högre stående djur higher animalstala högre! speak louder (up)!
användbaradjektiv~tallm. usable, …of use; i motsats till:oanvändbar …fit for use; nyttig useful, …of use <till for>; om t.ex. metod practicable; tillämplig applicable <för to>föga användbar …of little usemetoden är ganska användbar the method works quite welli användbart skick in working order
2 (jfr färre)adjektivpl.few; i vissa uttryck a few; jfr ex.bara några only a few; friare very fewganska rather fewnågra a few, some fewmed några ord in a few words, brieflynågra utvalda a chosen fewytterst [elever] very few [pupils], a very small number [of pupils]
längreadjektivkomparativlonger osv.; jfr långgöra längre äv. lengthenen längreganska lång promenad a longish (rather long) walkjag har nu varit här en längreganska lång tid …for quite a long (for a considerable) timedagarna börjar bli längre the days are getting longer (are lengthening)adverbfurther äv. friare, farther (vanl. endast om avstånd); i tidsbetydelse vanl. longer; jfr äv. långt, längeman kan inte komma längreför vägen är spärrad you can't get any further…jag kan inte stanna längre I can't stay any longeråka en hållplats längre …a stop farther (further)han är inte lärare längre he is not a teacher any morelängre bakåt (ned, upp) further (farther) back (down, up)längre fram om tid later onlängre tillbaka i rums- o. tidsbetydelse further back
© NE Nationalencyklopedin AB