Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

galningsubstantiv~en, ~armadman…som en galning äv. …like mad
3 enräkneordettallm. one; fören. ibland a; framför vokalljud anen och en i gåsmarsch one by one, in single fileen för alla och alla för en one for all and all for one; hand. jointly and severallyen och annan, o. liknande ex.se under enen och samma one and the samei ett för allt all includeddet kommer på ett ut it is all the same (all one), it all comes to the same thing [in the end]en [enda] dag in one [single] dayRom byggdes inte på en dag Rome was not built in a dayen gång once; se vidare gångdet tog en och en halv timme …an (one) hour and a half, …one and a half hoursett hundra femtio a (one) hundred and fiftyett tusen fem hundra one (a) thousand five hundred; jfr fem, två, tremed sammansättn.en till el. ytterligare en el. ännu en another [one]; en men inte fler one moreen gång till once moreen kopp kaffe till another (resp. one more) cup of coffee
obestämda artikelnetta; framför vokalljud anett backkrön the top of a hillspringa som en galning …like mad, …like a madmanen herr Ek a certain Mr Ek, one Mr Eken kaffe[, tack]! vid beställning a coffee, please!en annan, se under annanen del, se under delframför vissa subst. där man inte kan bilda pl. i eng., t.ex. a piece of, an item ofett gott råd a piece of (some) good adviceen smörgås a piece (slice) of bread and butteri vissa tidsadverbial spec. avseende förfluten tid oneen söndag (sommar) blev jag sjuk one Sunday (summer)…framför subst. som består av två delar som sitter ihop a pair ofen sax (tång) a pair of scissors (tongs)
pronomenett'en och annan' o.d.en och (eller) annan somebody [or other], a few (one or two) [persons], one here or thereett och annat a thing or two, a few (one or two) things, something; t.ex. i ett yttrande a point or two etc.av ett eller annat skäl for some reason or other, for one reason or anotherpå ett eller annat sätt somehow [or other]en eller annan av… one or other of…
han är en tråkig en he is a boring personni är mig ena konstiga ena! what a funny lot you are!
vanl. objektsform av 'man' one, a fellow osv.; jfr mandet skär en i hjärtat it cuts one to the heartens [egen] one's [own]vad ska en göra? vard.el.dial. what is one (a fellow etc.) to do?
någondet är en som vill tala med dig somebody…han (det) är en som vet vad han vill he is a fellow who…det måste stå i en(någon) av de här böckerna …one [or other] of these booksen sån som du (dig) a person like you
© NE Nationalencyklopedin AB