Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fylldadjektivfylltfilled etc.; jfr fylla, fylla; kok. stuffed <med with>; full <med of>fylld choklad chocolates [with hard (resp. soft) centres]fylld till sista plats full up
matkorgsubstantiv~en, ~arhamper; fylld äv. basket of provisions
karamellpåsesubstantiv~n, -påsarfylld bag of sweets (amer. candy)
mjölkflaskasubstantiv~n, -flaskorav glas:tom milk bottle; fylld bottle of milk
spännandeadjektivoböjl.fylld av spänning exciting, thrilling; starkare breathtaking; fängslande enthrallingdet ska bli spännande att få se (veta) it will be interesting to see (know)
bristningsgränssubstantiv~enbreaking-pointtill bristningsgränsen äv. to [the point of] burstingfylld till bristningsgränsen filled to the limit of its capacity
fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
platssubstantiv~en, ~erställe allm. place; ort äv. locality; 'ort och ställe' spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig ~ roomplats! till hund [lie] down!allmän (offentlig) plats public placeen enslig (vacker) plats a lonely (beautiful) spotöppen plats open space; i skog clearingplatsen är upptagen this seat is taken (occupied)beställa (boka) plats t.ex. på bilfärja book a passagedet finns inte plats för skåpet el. skåpet får inte plats there is no room for…få bra platser (en bra plats) på bio, teater o.d. get good seats (a good seat)plats med find room forlämna plats för a) bereda utrymme, väg make room (way) for b) bildl. leave room for, admit ofta stor plats take up a great deal of space (room)tag plats! järnv. take your seats, please!veta sin plats know one's placegott om plats plenty of roompå era platser! sport. on your marks!falla på plats bildl. fall (click) into placekomma på första (andra) plats come first (second)spela på plats hästsport make a place betställa tillbaka ngt på sin plats put sth back [back] where it belongs)sätta ngn på plats put sb in his (her etc.) place, take sb down [a peg or two]det vore på sin plats om… it would not be out of place (be amiss) if…salen var fylld till sista plats …filled to capacity
anställning situation, job; befattning post, positionlediga platser, se ledig
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
© NE Nationalencyklopedin AB