Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fulltadverbcompletely, wholly, fully, to the full, quite; jfr ex.det är fullt förståeligt att… it is quite understandable that…, it is easy to (one can readily) understand that…fullt medveten om att… fully aware that…fullt övertygad om att… firmly convinced that…njuta helt och fullt av ngt enjoy sth to the fulltro fullt och fast på… believe firmly in…ha fullt upp att göra have plenty to do, have one's hands fullarbeta för fullt work full steam, work like madmed radion på för fullt with the radio on at full blastinte fulltett år not quite…
fullfjädradadjektiv-fjädrat, ~efullt utvecklad el. färdig full-fledged; durkdriven el. skicklig accomplished, consummate; neds. thoroughpaced…
2 skensubstantivoböjl., ettfalla (råka, sätta av) i sken, se skenai fullt sken at top speed
medvetandesubstantiv~tconsciousness <om of>förlora medvetandet lose consciousness, become unconsciousvara vid fullt medvetande be fully conscious
sjåsubstantiv~et, ett fasligt sjå a tough (big) jobha fullt sjå [med] att (+ inf.) have a proper job + ing-form
betryggandeadjektivoböjl.tillfredsställande satisfactory, adequate; säker safebetryggande avstånd at a safe distancepå ett [fullt] betryggande sätt in a way that ensures [complete] safety
1 fogsubstantivoböjl., ettha [fullt] fog för ngt have [every (ample)] reason for sthantagandet har fog för sig the assumption is reasonable
kapabeladjektiv~t, kapablaable <till to>; capable <till of>hon är fullt kapabel att göra det she is perfectly capable of doing it
fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
återställdadjektiv-ställthan är [fullt] återställd efter sin sjukdom he is [quite] restored after…, he has [quite] recovered from…han är alldeles återställd vanl. he has quite recovered
© NE Nationalencyklopedin AB