Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fullständigtadverbcompletely etc.; jfr fullständig, fullkomligt
grundligtadverbthoroughly osv.; jfr grundlig; fullständigt completely, utterly
nedringdadjektiv-ringtbli [fullständigt] nedringd be showered with telephone calls
tillintetgöratransitivt verb-gjorde, -gjortbesegra fullständigt defeat…completely; förstöra destroy, ruin; förinta annihilate; krossa (äv. bildl.) crush; utrota wipe out
tillintetgjordadjektiv-gjortfullständigt besegrad completely defeated osv.; jfr tillintetgöra; nedbruten o.d. broken [down] endast pred.; förkrossad [quite] crushed <av blygsel with…>
gripenadjektivgripet, gripnaseized <avt.ex. förtvivlanskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>hela historien är fullständigt gripen ur luften the whole story has been entirely made uprörd touched osv.; jfr gripa
renonsadjektivoböjl.vara renons i ruter kortsp. have no diamondsvara alldeles (fullständigt) renonshumor (karaktär) osv. be absolutely without any…, have no…whatever, be utterly devoid of…
försvinnaintransitivt verb-svann, -svunnitdisappear; fullständigtel.plötsligt vanish; komma bort be lost; gradvis fade [away]; vard.:ge sig i väg make oneself scarce; sticka make off <med with>försvinn! go away!, get lost!, scram!; gå ut! get out!värken försvann the pain passed offboken har försvunnit …is missing (lost)
behärskatransitivt verb~de, ~tråda över control, rule; bildl. äv. govern; vara herre över be in command of; t.ex. mil. command; dominera dominatebehärska situationen have the situation under control (well in hand)kunna master; be master (kvinna mistress) ofbehärska engelska bra (fullständigt) have a good command (a complete mastery) of Englishbehärska ämnet have a good grasp of the subjectreflexivt verb~de, ~tbehärska sig control (restrain) oneself, keep one's temper, keep oneself in check
alldelesadverballm. quite, altogether; starkare:absolut absolutely; fullkomligt perfectly; fullständigt completely, all; helt och hållet entirely; totalt totallyalldeles blöt completely (soaking) wetalldeles ensam all (quite) alonealldeles för många far too manydet är alldeles för sent it is much too latedet är alldeles för tidigt it is much too early (soon)alldeles nyss just (amer. right) now, only a moment agoalldeles rätt perfectly rightdet här är något alldeles särskilt …something quite (very) special
© NE Nationalencyklopedin AB