Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fullgöratransitivt verb-gjorde, -gjortplikt o.d. perform, do, discharge; åtagande o.d. fulfil, meet; order o.d. carry out, executefullgöra sina åtaganden fulfil one's obligations, meet one's engagementsfullgöra sin värnplikt do one's military service
uppfyllatransitivt verb-fyllde, -fylltfullgöra el. tillfredsställa:allm. fulfil; plikt äv. perform; löfte äv. carry out; ngns förväntningar äv. come up to; begäran el. bön grant, comply withuppfylla sina förpliktelser fulfil one's obligations, meet one's engagementshan fick inte sin önskan uppfylld he didn't get (have) his wishbildl.:genomsyra el. behärska fillbli (vara) uppfylld av beundran be filled with (full of) admirationuppfylld av en känsla av possessed with…
uppskovsubstantiv~et, =uppskjutande postponement, delay, deferment <med of>; anstånd respite <med betalningen for…>begära uppskov demand (apply for) a postponement (an adjournment), ask for a respitebevilja ngn en månads uppskov grant (allow) sb a respite of one monthuppskov med [att fullgöra] värnplikten get a respite from…ge ngn uppskov med betalningen av ett belopp allow sb to postpone the payment of…utan uppskov without delay, promptly
© NE Nationalencyklopedin AB