Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

friståendeadjektivoböjl.eg. freestanding, …standing by itself, …that stands by itself; om t.ex. hus el. garage äv. detached; separat separate, self-containedfristående gymnastik floor exercises (pl.)fristående system data. stand-alone system
lösrycktadjektiv=fristående (om ord o.d.) disconnected, isolatedlösryckta citat quotations out of context
allapronomenmed följande subst. ordse allfristående all; varenda en everybody, everyone; om djur och saker all of themalla är av samma åsikt everyone is (all are) of…så säger alla that's what they all sayen gång för alla once and for allför allas vår osv. skull for all our osv. sakes
flestaadjektivsuperlativde flesta a) fören. most b) fristående:flertalet the majority; av alla människor äv. most (the majority of) people; av förut nämnda personer el. saker most of themde flesta pojkar most boysde flesta [av] pojkarna most of the boysden som gör de flesta felen (flest fel) …[the] most mistakes
ellerkonjunktionorvarken…eller neither…noreller också ty annars, annars så or [else]eller hur? a) efter nekande sats, t.ex.:'hon röker inte' …does she?; 'han är inte här' …is he? b) efter jakande sats, t.ex.:'John röker [ju]' …doesn't he?; 'hon har [väl] läst engelska' …hasn't she? c) som mera fristående, vard. what?, eh?; inte sant äv. isn't that so?, aren't I right?, don't you think?
allpronomenallt, allamed följande subst. ord all; varje everymed all aktning with all [due] respectha all anledning att (till) have every reason to (for)allt annat än anything butalla böckerna all the booksalla dagar (somrar) every day (summer)i alla fall in any case, anyhowalla människor säger detsamma everybody says the sameallt möjligt all sorts of thingsalla sätt in every wayfriståendese alla, alltdet är icke allom givet it is not everybody's lot (good fortune)adjektivoböjl.slut overså är den sagan all bildl. that's the end of that [story]
alltsubstantiv~etalltet världsalltet the universe, the worldhela alltet vard. the whole lot
pronomenmed följande subst. ordse allfristående all; everythingallt eller inget all or nothingnär allt kommer omkring after all, when all is said and donealltdet enda som jag har att säga all [that] I have got to sayspring allt vad du kan run as fast as you canav (efter) allt att döma by the look of things, as far as can be judgedframför allt above all, especially, first and foremost
adverbframför komp.allt bättre better and betterallt intressantare more and more interestingi allt större utsträckning to an ever increasing extentallt sämre worse and worsei andra förb.allt efter, allt emellanåt, allt för, m.fl., se alltefter   osv.nogdet vore allt bra om it would certainly be good (a good thing)…han är allt bra dum he must be rather stupiddet vore allt roligt att resa it would really be fun…du hade allt rätt ändå you were right after alldet får du allt lov att ändra you'll just have to change it, that's all
dennapronomenmask. denne, neutr. detta, pl. dessaförenatel.självständigt a) den (det osv.) här, nära i tid o. rum samt med syftning framåt this; pl. these b) den (det osv.) där, längre bort samt med syftning bakåt that; pl. those
dennes (förk.ds) i datum instantförk.inst.denna gång kommer han att lyckas this time…denna gång lyckades han that time…detta är mina bröder these (those) are my brothersdetta att han äter så mycket the fact that he eats so muchlångt före detta long before that (this, om närvarande tid now)i och med detta har du… by that you have…
självständigt, syftande på förut nämnd person (nämnda personer) he resp. she; pl. they; som objekt him resp. her; pl. them; den (de) senare the latterdenne el. denna äv. el. spec. av tydlighetsskäl the (+ lämpligt subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthat person ([gentle]man, lady, woman e.d.)dennes his, the latter's osv.; jfr ovandennas her; fristående hers; the latter's osv.jag (min bror) frågade värden, men denna… I asked the landlord, but he (my brother asked the landlord, but the latter)…
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
© NE Nationalencyklopedin AB