Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fridsubstantiv~enpeace; fridfullhet serenity; lugn tranquillityinre frid inner peacevad (vem, var, varför) i hela friden…? what (who, where, why) on earth…?allt (allting) är frid och fröjd everything in the garden is lovely, everything is all rightdet är slut på friden there will be no more peace; jfr ro
nedkallatransitivt verb~de, ~thögtidl.nedkallafrid (välsignelse) över ngn call down…on sb
1 rosubstantiv~nvila rest; frid peace; lugn repose; stillhet quiet, calmjag får ingen ro för honom el. han ger mig ingen ro he gives me no peace, he is always bothering meinte ha någon ro i kroppen be a restless person (a fidget)jag tog det med ro I did not let it worry meslå sig till ro eg. make oneself comfortable; dra sig tillbaka till ett lugnt liv settle down [to a quiet life]nöje[bara] för ro[s] skull [just] for fun
lugnsubstantiv~etom vatten o. luft calm; shelter; ro el. frid peace; sinnesjämvikt calm; fattning composure; självbehärskning self-control, self-possessionlugnet före stormen the lull (calm) before the stormlugn i stormen! take it easy!, don't get excited!, hold your horses!bevara lugnet keep calmi lugn och ro in peace and quietadjektiv~tcalm; stilla quiet; fridfull peaceful; inte orolig (om person, pred.) easy in one's mind; fattad composed; med bibehållen behärskning self-possessed; om mönster quiet; om färg subdued, quietdå kan jag känna mig lugn that sets my mind at restpatienten har haft en lugn natt …restful nightmed lugnt samvete with an easy consciencei de lugnaste vattnen går de största (fulaste) fiskarna still waters run deep
jordsubstantiv~en, ~armark ground; jordmån soil; mylla el. mull earth; amer. äv. dirt; stoft dustav jord är du kommen, jord skall du åter varda earth to earth, ashes to ashes, dust to dustjag ville sjunka genom jorden I wanted the ground to open up and swallow mefalla i god jord fall into good (on fertile) groundhålla sig (stå med båda fötterna) på jorden bildl. keep both feet firmly on the groundunder jorden under (below) groundgå under jorden bildl. go underground (under ground), go to earth
område landett stycke jord a piece of land
jordklot earth; se äv. Jorden; värld worldModer jord Mother Earth[här] på jorden on [this] earthfrid på jorden peace upon earthpå hela jorden in the whole worldresa jorden runt go round the world
elektr. earth; amer. ground
vilasubstantiv~nallm. rest; ro äv. repose; uppehåll pause, intervalden sista (eviga) vilan the final (eternal) resten stunds vila a little resti vila at restgå till vila go (retire) to resttransitivt verb~de, ~trestvila benen rest one's legs, take the weight off one's feetintransitivt verb~de, ~tallm. rest äv. vara stödd <mot against; on>; högtidl. repose; om verksamhet el. arbete be suspended, be at a standstilllägga sig och vila have a lie-down, lie down and have a rest (for a rest)här vilar… here lies…vila i frid! rest in peace!ansvaret vilar på honom the responsibility rests on himvila på hanen bildl. wait and seevila på årorna rest on one's oarsvila tungt på weigh (press) heavily [up]ondet vilar en förbannelse över… there is a curse on…det vilar ett löjets skimmer över… there is something (a touch of the) ridiculous about…, an air of ridicule surrounds…den stämning som vilar över platsen the atmosphere which pervades…vila ut take (have) a good restreflexivt verb~de, ~tvila sig rest, take a restvila sig lite pusta ut take a short breathervila upp sig take (have) a good rest
© NE Nationalencyklopedin AB