Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

friadjektivfree; öppen, oskymd opendet står dig fritt att göra det you are free to do it, you are at liberty to do itvara fri från misstankar be clear of suspicion, be above suspicioni det fria in the open, in the open air
lejdsubstge ngn fri lejd grant sb safe conduct
företagsamhetsubstvara företagsam enterprising spirit, initiativefri företagsamhet free enterprise
kvittadjektivvara kvitt be quitsbli kvitt ngn (ngt) bli fri från get rid of sb (sth)
2 siktsubstvisibilityha fri sikt have a clear viewtidrymdpå lång sikt in the long view
fotsubstfootpl. feetpå bord, lampa etc. standsätta sin fot set foot <hos ngn in sb's house>komma på fötter ekonomiskt get back on one's feetförsätta på fri fot set freehon har bra (ordentligt) på fötterna vet vad hon talar om she knows what she is talking abouthon fick stryka på foten she had to give invara på fri fot be at liberty, be at largestå på god fot med ngn be on an excellent footing with sbpå resande fot on the movetill fots on foot
lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
viljasubstwill; önskan wish; stark. desire; avsikt intentionmin sista vilja testamente my last will and testamentfå sin vilja fram get one's own wayav egen fri vilja of one's own free willmed bästa vilja i världen går det inte with the best will in the world it is not possible
huvudverb och hjälpverbönska want, wish, desire; tycka om like; mena el. ämna mean; vara villig be willingvilja ha wantvill du ha lite mera te? — ja, det vill jag would you like some more tea? — yes, I wouldjag skulle vilja ha… I want…, I should like…, I should like to have…jag vill hellre ha te än kaffe I would rather have tea than coffeevad vill du ha att dricka? what will you have to drink?vill du vara snäll och göra det will (would) you please do it?, would you mind doing it?jag vill att du ska göra det I want you to do itvad vill du att han ska göra? what do you want him to do?gör som du vill do as you please, do as you wishvet du vad jag skulle vilja? do you know what I would like to do?det vill jag hoppas I do hope sojag vill minnas att… I seem to remember that…arbetet vill aldrig ta slut the work seems never to end
© NE Nationalencyklopedin AB