Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

framträdaintransitivt verb-trädde, -trättuppträda el. visa sig appearframträda i radio broadcast [on the radio]framträda i tv appear on TVavteckna sig stand out
framtoningsubstantiv~en, ~arsätt att framträda imageen folklig framtoning a popular image
framhävatransitivt verb-hävde, -hävtlåta framträda bring out, set offden vita skjortan framhävde hans solbränna the white shirt accentuated his suntan
tonaintransitivt verb~de, ~tljuda sound, ringtona bort sakta försvinna die awaytona fram framträda tydligare emerge, loom båda äv. bildl.; se äv. framtonatransitivt verb~de, ~tge färgton åt tone; håret tinttona bort ljud el. bild (i radio o. tv) fade outtona in film. el. radio. el. TV. fade intona ner bildl. tone (play) down, defuse
uppträdaintransitivt verb-trädde, -trättframträda appear; make one's appearance; om skådespelare äv. act, perform; om teatertrupp give performances (resp. a performance)uppträda offentligt appear in publicuppträda som… i ngns roll take the part of…, play…, act…; ge sig ut för att vara pretend (give oneself out) to be…, pose as…uppträda med fasthet display firmnessuppträda till försvar för ngn stand up (intervene) in defence of sbuppföra sig behave; ibland behave oneself; på visst sätt el. t.ex. energiskt el. bestämt actuppträda bestämt mot… act firmly against…fungera act <som, i egenskap av as>förekomma occur
sammanhangsubstantiv~et, =samband connection; text~ context; logiskt ~ consistency, coherence; obrutet ~ el. följd continuityhan fattade hela sammanhanget …the whole situation (thing), …how it had all happened (come about)ordets betydelse framgår av sammanhanget …from the (its) contexti detta sammanhang i samband härmed in this connection; i detta avseende in this [matter]framträda i offentliga sammanhang appear in publicse saken i ett större sammanhang …as part of a greater wholebrist på sammanhang äv. incoherenceett citat utbrutet ur sitt sammanhang …taken out of context
2 visatransitivt verb~de, ~tallm. show; åld., jur. shew; peka point < out (to)>; förete äv. present; visa tecken på exhibit, display, demonstrate; bevisa, utvisa el. äv. provekyrkklockan visar rätt tid (visade 12.15) the church clock tells the right time (pointed to 12.15)detta visar att han är… äv. this shows him to be…undersökningen visade att… äv. the investigation made it plain (revealed) that…visa aktning för ngn pay respect to sbvisa tacksamhet äv. be gratefulvisa en tendens till show (manifest, evince) a tendency tovisa ngn vägen till äv. direct sb tovisa ngn på dörren show sb the doorvisa ngn till hans rum äv. conduct sb to…termometern visar [på] 20 grader äv. the thermometer says (registers) 20°
reflexivt verb~de, ~tvisa sig show oneself; framträda appear; om person äv. make one's appearance; bli tydlig become apparent; synas äv. be seen; om sak äv. manifest itselfdet visade sig att beräkningarna var it turned out (appeared) that…det kommer att visa sig om… it will be seen whether…detta visade sig vara ogenomförbart this (that) proved (was found) [to be] impracticableuppgiften visade sig vara felaktig …proved (turned out) to be erroneous (misleading)visa sig från sin bästa (sämsta) sida appear at one's best (worst), show to best advantage (to disadvantage)
partikelverbvisa framförete show; lägga fram [till beskådande] exhibit, displayvisa invisa in ngn i ett rum show sb into a roomvisa in honom till mig! send him [in] to me!visa omkringvisa ngn i fabriken show sb round the factoryvisa uppt.ex. pass show; ta fram produce; resultat show; t.ex. ett bokslut äv. producevisa ut ngnorder (send) sb out
2 kommaintransitivt verbkom, kommit (jfr kommandejfr äv. ex. med 'komma' under resp. subst., adv. m.m.)
come; råka komma el. hamna get; anlända äv. arrive <till ati vissa fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; infinna sig el. uppträda o.d. äv. appear; vard. turn uphan (tåget) kom klockan 9 …arrived (came [here], dit got there) at 9 o'clocknär kommertåget [hit]? äv. when will…get (be) here?jag kommer! [I'm] coming!jag kommer intepå festenjag tänker inte komma gå på festen I'm not going [to go], I shan't be therehan kom för sent he was (came, arrived) too late; var försenad he was latevart vill du komma? vad syftar du på? what are you driving at?kom och hälsa på mig! come and see me!, look me up!jag har lovat att komma och hälsa på dem …to go and see themkomma springande (cyklande osv.) come running (cycling osv.) along
med obeton. prep.komma av bero på be due tokomma från härstamma från el. om ord be derived fromkomma från en fin familj come of…komma i ordning get organizedkomma i säng get to bedkomma i tid be (hit come, dit get there) in timevar kommer du ifrån? el. varifrån kommer du? where do (plötsligt eller närmast have) you come from?komma med ha med sig bring; en historia el. lögner come out with, tell; anmärkning el. påstående el. skämt el. ursäkter make; undanflykter el. förslag el. plan bring (put) forward; invändningar äv. make, raisevad har du att komma med? säga what have you got to say (erbjuda offer, visa show, föreslå suggest)?komma på besök (visit) callhur kommer man till stationen? how does one (do I) get to the station?komma till uppgörelse come to; t.ex. insikt el. resultat el. slutsats arrive atkomma till nytta be of use, be some good, come in useful
vard., få orgasm come
komma att (+ inf.) a)uttr. framtidkommer att (+ inf.): i första person will (shall) + inf.; i övriga person will + inf.kommer du (ni) att (+ inf.) ? äv. are you going to + inf.?; jfr äv. ska b)hur kom du att tänka på det (lära dig svenska, förälska dig i henne)? how did you come (resp. happen) to…?jag kom att tänka på att jag it occurred to me…, I happened to think of the fact…
reflexivt verbkom, kommitkomma sig hända o.d. come about, happenkomma sig av bero på come from, be due (owing) tohur kommer ˈdet sig? how is that?, how come?, why?hur kom det sig att han…? how is it (did it come about) that…?
partikelverbkomma ankomma an på, se bero, bkomma avse stiga avunder stigakomma av sig stop [short], get stuck; tappa tråden lose the threadkomma bortavlägsna sig get away; gå förlorad get (be) lostde kom bort från varandra i trängseln they lost each other in the crowdkomma efterbakom come behind (after); go (walk) behind (after); följa [efter] follow; bli efter get (fall) behindkommatio minuter efter [de andra] turn up…after the otherskomma emellanintervenekomma emotmöta come (dit go) towards (to meet)stöta emot go against (into)…komma framstiga fram:hit come (dit go) up; ur gömställe el. led o.d. come out <ur, från of>komma vidare get on (igenom through, förbi past); på telefon get throughhinna (nå) fram:dit get there, get to (reach) the place; hit get here; anlända arrivebildl.vi har kommit fram till följande siffror we have arrived at…vi kom fram till fann att… we came to the conclusion that…framträda el. bli synlig come out, appear, emergebli bekant come outde upplysningar som kommit fram föranleder mig the information that has come to hand…komma förkomma sig för med att (+ inf.) bring oneself to + inf.jag har tänkt skriva, men jag har inte kommit mig för …but I haven't got around to itkomma förbieg. pass; hälsa på drop by (in); ~ fram get pastkomma förekomma före [ngn] eg. get there (hit here) before (ahead of) sb; i tid el. i rang come before (precede) sb; vid tävling get ahead (in front) of sbkomma ifrånget away from; bli kvitt o.d. get rid of; bli ledig get offkomma ifrån varandra get separated; bildl. äv. drift apartkomma igenkomma ihop sigfall out <om about>komma ihågse ihågkomma income in; inträda äv. enter; lyckas ~ in get in; ~ inomhus come (resp. get) indoorskomma in i a) rummet el. butiken come (resp. get, kliva walk, step) into, enter b) tidningen (om artikel o.d.) be inserted (appear) in c) få upp skåp o.d. get…open d) bekanta sig med become acquainted (familiar) withkomma in med a) ett brev el. en bricka o.d. come in with (bringing, carrying) b) anbud el. uppgifter hand in c) ansökan make, present, submitkomma in på a) utbildning o.d. be admitted to b) samtalsämne get (apropå drift) on tokomma i vägget off (away, started)det är på tiden att vi kommer i väg …[that] we were off, …for us to be offkomma lossom person:eg. get away (ut out); bildl. get awaykomma medgöra sällskap el. följa come (dit go) along, come (dit go) with me (him osv.)komma med ngn come (dit go) [along] with sbhinna med tåg (båt) catch…han kom inte med tåget äv. he missed…han kom inte med på fotografiet he didn't get into…komma ned (ner)come down, descend; klättra ned äv. go down; lyckas ~ ned o.d. get down <fråntaketskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfromträdetskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>komma ned från stegen get off…komma ned till (på) undervåningen go (resp. come) downstairskomma ned på jorden [igen] get back to realitykomma omkringnär allt kommer omkring after all; when all is said and done, at the end of the daykomma påerinra sig think of, recall, rememberjag kan inte kommanamnet äv. …escapes mehitta på think of, hit [up]onhan kom på en bra idé …struck himöverraska come upon; se vidare ertappakomma tilltilläggas be addeddessutom kommermoms till in addition there will be…uppstå arise, come about; ~ till stånd el. om t.ex. dikt be written (om tavla made, om musik composed)berättahur barn kommer till …the facts of lifekomma tillbakareturn äv. bildl., come (go resp. get) back; jfr återkommajag kommer tillbaka i morgon I'll call again…jag kommer snart tillbaka! I'll soon be back!komma undanundkomma get off, escapekomma uppallm. come up; dit upp go up; ta sig (stiga) upp o.d. get up; om växt come up, shoot [up]; om fråga el. förslag come (be brought) up <till behandling for discussion>komma sig upp make one's way, get onkomma upp i (till) en hastighet av… reach a speed of…komma ur ngtget out of…komma utcome (dit go; lyckas ~ get) out <ur of>om bok o.d. come out, appear, be publishedhan har kommit ut med en bok he has brought out (published)…om rykte o.d. get about (abroad); om hemlighet äv. be revealedberätta om sin sexuella läggning come out [of the closet]komma åtfå tag i get hold of, secure; jfr komma övernedan; reachjag kan inte komma åt de inlåsta böckerna I can't get at…få fast o.d. get at; skada äv. do a bad turn toråka röra vid el. (stöta emot) touch, come in[to] contact withjag råkade komma åt… I happened to touch (brush against)…få tillfälle get a chance (an opportunity) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. of + ing-form>komma övereg. come (dit go, lyckas ~ get) over (tvärs över t.ex. flod across)jag kommer över till dig senare! I'll come round later on!få tag i get hold of, come by; hitta find, come across; till billigt pris pick upövervinna el. t.ex. förlust get over, surmount; t.ex. skandal live…downkomma överensse under överens
© NE Nationalencyklopedin AB