Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

framtidsubstantiv~en, ~erfuturemin framtid mina framtidsutsikter my careerdet får framtiden utvisa time will showhan har framtiden för sig a) är ung he has the future before him b) har de bästa utsikter he has a future before himför (i) all framtid for all timenågon gång i framtiden at some future datei en nära framtid el. inom den närmaste framtiden in the near futurese ljust på framtiden take a bright view of the future
överskådligadjektiv~tklar och redig clear, lucid; lättfattlig …easy to grasp; väldisponerad well-arrangedinom överskådlig framtid in the foreseeable future
tryggatransitivt verb~de, ~tmake…secure (safe) <för, emot from>trygga sin framtid (ålderdom) provide for one's future (old age)trygga freden säkra safeguard (upprätthålla maintain) the peacetrygga sin ställning safeguard one's positionen tryggad framtid (ålderdom) a secure future (old age)
avlägsenadjektiv-lägset, -lägsnabelägen långt borta distant äv. bildl.; avsides belägen äv. remote, out-of-the-way; litt., fjärran far-off, far-awayi en avlägsen framtid in the distant (remote) futureen avlägsen släkting a distant relative
säkratransitivt verb~de, ~tsäkerställa el. skaffa secure; trygga äv. guarantee; t.ex. freden safeguard; sin ställning äv. consolidateen säkrad framtid a secure futureskjutvapen put…at safety, half-cock; låsa fasten, securereflexivt verb~de, ~tsäkra sig skydda sig protect (secure) oneself <mot against>
mötesubstantiv~t, ~nallm. meeting; spec. oväntat samt i match o.d. encounter; avtalat appointment; vard., träff dateavtala ett möte arrange (fix) a meeting (an appointment, vard. date)hålla (öppna) ett möte hold (open) a meetingkalla till ett möte call a meetingstämma möte med make an appointment with, arrange to meet (a meeting with)jag har stämt möte med honom klockan sex I have an appointment with him…blända av vid möte …when meeting other vehiclesokända öden till mötes go to meet…, be heading for…vi går en oviss framtid till mötes we have…before usgå (komma) ngn till mötes [come to] meet sb; tillmötesgå meet sb half way
annanpronomenannat, andraallm. other; jfr enen annan a) another; självst. another [one]; någon annan äv. somebody (osv., jfr annan 2) else b) vard., jag a guy (resp.girl)annat självst. other things (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasnågot annat something (resp.anything) else; jfr annanandra självst. others; utan syftning vanl. other peopleandras others' resp. other people'sen (någon) annan gång another time; avseende framtid some other timei annat fall otherwise osv.; jfr annarskomma på andra tankar change one's mind, have second thoughtsjag kunde inte göra annat handla annorlunda I could not have done otherwisesåvida inte annat överenskommits unless otherwise agreed uponnu ska du få se på annat! I'll soon put you straight!
spec. efter vissa indef. o. interr. självst. pron. else; gen. else's; jfr dock annannågon annan om person somebody (someone) else resp. anybody (anyone) elseallt annat everything elsealla andra all the others; om person vanl. everybody (everyone) elsepå alla andra ställen everywhere else
annan än but, other but, other thannågon annan än fören. some other…than (besides) resp. any other…but; självst. somebody (someone) other than resp. anybody (anyone) butingen annan än fören. no other…than (but); självst. nobody (no one) [else] butannat än utom exceptallt annat än frisk anything but…
'helt annan', 'inte lik' differentdet är en [helt] annan sak that's [quite] another matter
vard., 'riktig' regular, proper; 'vanlig' commonsom en annan dåre like a proper idiotsom en annan tjuv just like a common thief
1 nära (jfr närmare, närmast)adjektivoböjl.allm. near; poet. nigh; uttr. fysisk närhet (beröring) el. större förtrolighet close; intim intimate; omedelbar immediatei (inom) en nära framtid in the near (immediate) futureha ngt nära håll …close at hand, …near bymina nära och kära my loved onesadverb (i betydelseibl. prep.)allm. near; helt nära close to (by), near (hard) by samtliga äv. prep.; t.ex. besläktad nearly; t.ex. förbunden äv. closely, intimatelynära skjuter ingen hare ordst. a miss is as good as a milehon var nära döden …near [to] deathnära nog, se nästangå inte för nära! don't go too near!skolan ligger nära till för honom …is handy for himdet är en slutsats som ligger nära till hands, se ex. under närliggandestå ngn nära be near (close) to sbjag var nära att falla el. det var nära att jag föll I nearly (almost) felljag var nära att säga allt I was on the point (verge) of telling…nästan el. närapå almost, nearly, close upon
måstehjälpverbinf. saknas, pres. o imperf. måste, supinum måsthan måste a) är (resp. blir) tvungen att he must; speciellt för att ange 'yttre tvång' he has (resp. will have) to, he is (resp. will be) obliged to; vard. he has got to b) var tvungen att he had to, he was obliged to; vard. he had got tomåste jag det? must I?, do I have to?det måste du inte you don't (om framtid won't) have (need) to; vard. you haven't got tojag måste göra det förr eller senare I shall (will) have to (I must) do it sooner or laterhuset måste repareras the house must (imperf. had to) be repairedjag måstekan inte låta bli att skratta I can't help laughingdu måste vara (ha varit) mycket trött you must be (have been)…han måste vara sjuk eftersom… he must be ill…skåpet måste bort the cupboard will have to godet måste mera till än så för att (+ inf.) it takes more than that to + inf., you need more than that to + inf.
substantiv~t, ~n, det är ett måste it's a must
gångsubstantiv~en a) gående [till fots] walking äv. sportgren; sätt att gå (om levande varelser):allm. gait, walk; om häst pace20 km gång 20 km walkha [en] spänstig gång walk with a springy step (gait)känna igen ngn på gången recognize sb by his walk b) färd el. om fartyg run; genom is, vatten passage <genom, i through> c) rörelse, verksamhet o.d.:om maskin o.d. working, running, motion, actionavvakta händelsernas gång wait and see what happensmotor med tyst gång …that runs silentlyfå i gångmaskin (samtal) get…going (started), start…jag kan inte få i gång bilen I can't get the car startedhålla…i gång keep…goingkomma i gång get started (going)sätta i gång itr. start, go ahead; med arbete get busysätt i gång! get going!vara i gång be going; om maskin el. företag o.d. äv. be running (working), be in operationvara i full gång om arbete o.d. be in full swinggång i görningen el. under arbete in hand, in preparation, in progress, underwayhan har en ny bok på gång he's got a new book on the waydet är någonting på gång there's something going on d) fortgång progress; förlopp coursevärldens gång the way of the worldallting går sin gilla gång things are going on just as usualunder samtalets gång in the course of the conversation
~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasväg path[way], walk, walkway; i o. mellan hus passage; i kyrka, teater,flyg. m.m. aisle
~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastillfälle el. omgång m.m. time a)ex. i sg.:en gång once; om framtid one (some) day, some timeen gång för alla once [and] for allen gång [i tiden] förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång i saga once upon a time [there was]en annan gång som adv. another time, on another occasion; avseende framtid some other timeförra (första) gången last (the first) timenågon gång ibland once now and then, from time to timenågon gångi maj some time [or other]…någon enda (enstaka) gång once in a while, very occasionallyför en gångs skull for once [in a while]det får räcka för den här gången that's enough for nowinte en gång inte ens not evenmed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a (the same) time, at once b) i en enda omgång in one gogånggång time after time, again and againtvå åt gången two at a time b)ex. i pl.:några gånger a couple of timestvå gånger twice, a couple of timestre gånger three timestvå gånger två är… twice (two times) two is…, two twos are…två gånger till twice more, two more timesrummet är fem gånger fem meter the room is five by five metres (amer. meters)
© NE Nationalencyklopedin AB