Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framhållatransitivt verb-höll, -hållitpåpeka point out <att that>; call attention to <att the fact that>; betona emphasize, stress, lay stress upon; särskilt understryka give prominence to <atti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthe fact that>framhålla ngt för ngn point out sth to sbframhålla nödvändigheten av… äv. insist on the necessity of…
inskärpatransitivt verb-skärpte, -skärptinpränta inculcate, enjoin, impress; eftertryckligt framhålla stress, bring homeinskärpa vikten av ngt hos ngn bring home to (impress on) sb the importance of sth
kraftigtadverbmed kraft el. starkt etc. powerfully, strongly etc.; jfr kraftigkraftigt byggd strongly (sturdily) built, sturdykraftigt framhålla ngt stress sth emphaticallyi hög grad el. betydligt greatly, very much, substantially etc.; jfr kraftigkraftigt bidra till… contribute greatly to…, be instrumental in…kraftigt förbättrade villkor considerably improved…
skärpasubstantiv~nallm. sharpness osv.; jfr skarp; stränghet (om t.ex. kyla, kritik) severity; klarhet clarity, lucidityframhålla ngt med skärpa …emphatically, …with vigour (energy)foto. el. TV. vanl. definition, sharpnessställa in skärpan [på] focus, bring…into focusskärpan är inställd (inte inställd) the lens is in (out of) focus
transitivt verbskärpte, skärptgöra skarpare:(t.ex. uppmärksamheten) sharpen; (t.ex. bild) increase the sharpness of; stegra el. öka intensify, increase; (t.ex. motsättningar) accentuate; göra strängare (t.ex. bestämmelser) tighten up, make…more stringentskärpa kraven raise the (one's) demandsskärpa straffet increase the punishment (jur. sentence)skärpa tonen harden (sharpen) one's toneskärpta bestämmelser more stringent (severe, rigorous) rulesskärpt bevakning close surveillanceskärpt konkurrens keener competitionskrärpta restriktioner tighter restrictions
reflexivt verbskärpte, skärptskärpa sig rycka upp sig pull oneself together, pull one's socks up; vara uppmärksam be on the alert
© NE Nationalencyklopedin AB