Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framgåintransitivt verb-gick, -gåttmärkas el. synas be clear (evident) <av from>av detta framgår att… from this it may be concluded (inferred) that…hur länge han var borta framgår inte av boken …does not emerge (is not evident) from the booksom framgår av exemplen… as will be seen (is evident) from the examples…
tydligtadverbt.ex. skriva el. tala el. avteckna sig plainly, distinctly; t.ex. synas el. uttrycka sig clearlyjag minns tydligt I distinctly rememberskriva tydligt läsligt write legiblysynas tydligt appear distinctly; framgå tydligt be evidentuttrycka sig tydligt äv. make oneself clear (clearly understood), express oneself explicitly (in clear terms), be explicit
synasintransitivt deponensverbsyntes, syntsvara synlig be seen, be visible, be in evidence; visa sig appear, showvi syns! vard. see you [later]!, be seeing you!fläcken syns inte the spot does not showhuset syns inte härifrån the house can't be seen from here, you can't see the house from heredet syns lång väg it stands (sticks) out a miledet syns [tydligt] att de är släkt it is obvious (evident) that…, it is plain to see that…det syns på honom att han… one (you) can tell by looking at him that he…det syntes på honom you could see it from the way he looked (by his appearance)synas till appear, be seenhan har inte synts till på länge he has not been seen about for a long timeframgå appearsom synes av rapporten as appears (is evident) from the reporthan är som synes svår att övertala as you see it is difficult to persuade himtyckas appear (seem) [to be]det synes mig vara överflödigt to me it appears (seems) [to be]…
© NE Nationalencyklopedin AB