Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fragmentsubstantiv~et, =fragment
brottstyckesubstantiv~t, ~nfragment
glasbitsubstantiv~en, ~arpiece (fragment) of glass
glasskärvasubstantiv~n, -skärvorfragment of glassglasskärvor äv. broken glass (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspieces of broken glass
skärvasubstantiv~n, skärvor[broken] piece, fragment; smalare el. splitter splinter; av lera:speciellt arkeol. potsherdskärvor [av glas (porslin)] vanl. broken glass (china) (sg.)
spillrasubstantiv~n, spillrorskärva splinter; friareel.bildl. remnant, remains (pl.)fragment fragmentspillror a) av t.ex. flygplan el. hus wreckage, debris (båda endast sg.) b) av t.ex. förmögenhet el. armé scattered remnants, wreck (endast sg.) <av of>slå ngt i spillror lay sth in ruins, shatter sth
1 bitsubstantiv~en, ~arpiece, bit; del part; brottstycke fragment; av socker el. kol lump, knob <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>; vägsträcka distance, way; musikstycke piece [of music]; låt tuneen bit bröd a piece (a morsel, skiva a slice) of breadäta en bit [mat] have a snack (a bite, something to eat)gå en bra bit walk quite a long waydet är bara en liten bit kvar [att gå] there is only a little way left [to go], it isn't farfölja ngn en bit på vägen accompany (escort) sb [a] part of the wayhan har kommit en bra bit på väg he is well on his way; bildl. he has made considerable progressbit för bit bit by bitgå i bitar break, go (fall) to pieces
styckesubstantiv~t, ~ndel el. avsnitt o.d. a) bit piece; del äv. part, portion; litet äv. bit, scrap; brott~ äv. fragment <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>ett stycke land (mark) a piece of landstycke för stycke piece by piece, bit by bit[allt] i ett stycke all in one piecei stycken sönder in pieces, brokenslå (slita) i stycken knock (tear)…to pieces, smash b)om vägvi fick gå ett stycke [av vägen] …part of the waybilen gick bara ett litet stycke …a little (short) way c)om tidett gott stycke in på 1900-talet well [on] into… d) text~ passage; del av sida där nytt avsnitt börjar paragraphsidan 10, andra stycket …the second paragraphnytt stycke fresh (new) paragraphvalda stycken selected passages, selections
exemplar, enhet a)stycken (förk.st.) speciellt efter räkneord ofta oöversatt,hand. ibl. piecesfem stycken [apelsiner] five [oranges]två (ett par) stycken [apelsiner] äv. a couple [of oranges]vi har beställt 1000 st. hand. …1000, …1000 piecesförk.pcs.vi har beställt 1000 st. flaskor hand. …1000 bottlesfem stycken nötkreatur five head of cattle[så där] en 5–6 stycken some five or sixfår jag fem stycken give me five [of them]vi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a fewvi är några styckensom tycker att there are some of us… b)tio kronor stycket …each, …apiece
om konstnärlig verksamhet:musik~ piece [of music]; teater~ playett stycke av Bach a piece (something) by Bachett stycke av Strindberg a play by Strindberg
i olika bildliga betydelseri många stycken in many respects (ways, things)vara ense i många stycken agree on many points
© NE Nationalencyklopedin AB