Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frågasubstquestionvad är det fråga om? a) vad gäller saken? what's it all about? b) vad står på? what's the matter?mannen i fråga the man in questionhan kan komma i fråga he is a possible choicedet (han) kan inte komma i fråga it (he) is out of the questioni fråga om beträffande concerning, with regard to
verbask; fråga ut questionfråga efter ngn ask for sbfråga efter en bok i bokhandeln inquire for a bookfråga ngn om vägen ask sb the wayfråga sig ask oneself, wonder
oöverträffadadjektivunsurpassed <i fråga om for>
brännandeadjektiven brännande fråga a burning questionbrännande hetta scorching heat
ömtålighetsubstliability to damage; bräcklighet fragility; klenhet (om hälsa), försiktighet (om t.ex. fråga) delicacy
jointerjektionsvar på nekande fråga why, yesjo då! oh yes!
förlåtaverbforgiveförlåt! för något som man gjort sorry!förlåt inledning till fråga excuse me, pardon me
kringprepositionrunt om round; spec. amer. around; omkring, i fråga om tid about, round aboutmystiken kring ngt the mystery surrounding sthom, angående about, concerning
ömtåligadjektivsom lätt tar skada easily damaged; om matvara perishable; skör frail; klen (om hälsa) el. som kräver försiktighet (om t.ex. fråga) delicate
törsverbjag törs inte göra det I don't dare do itfår lov atthur mycket kostar den om jag törs fråga? how much does it cost, if I may ask?
senareadjektivlater; motsats: förra latter; följande subsequent; kommande futuredet blir en senare fråga that will be a question for later onsenare år de här åren in the last few years
adverblater; längre fram later on
© NE Nationalencyklopedin AB