Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

främstadverbförst first; längst fram in front; om rang el. ställning foremost; huvudsakligen principally, chiefly; se äv. först och främstunder förstfrämst go first, lead [the way], walk in front; i främsta ledet be in the front rank äv. bildl.ligga främst i tävling lead
förnämstadjektivsuperlativfrämst foremost; ypperligast finest; om person äv. greatest
förstadverbförst […och sedan] first; först […men sedan] at first; vid uppräkning first[ly]; ursprungligen originally; jfr ex. under främstallra först first of allligga försti tävling be [the] firststå först på listan be [the] first on (at the top of) the listvara först på platsen be the first to arriveförst och främst till att börja med first and foremost, to begin with; framför allt above all; huvudsakligast primarilyinte förrän not until, onlyförst då såg han… only (not until) then did he see…jag fick det först i går I only got it (didn't get it until) yesterdayhan kommer först i morgon (om en vecka) he won't come until tomorrow (come for another week)
närmastadjektivsuperlativnearest; omedelbar immediate; om t.ex. vän closest, most intimate; närmast (näst) i ordningen nexttvå mil till närmaste stad …the nearest townunder de närmaste (de två närmaste)dagarna during the next few (two)…inom den närmaste [fram]tiden in the immediate (near) futurenärmaste motsvarigheten till the nearest (closest, most exact) equivalent tomina närmaste planer my plans for the immediate futuremina närmaste subst. adj. those nearest [and dearest] to me, my peoplehans närmaste släktingar his nearest relations (jur. next of kin)den närmaste släkten vanl. the (resp. his el. her osv.)immediate familyköra närmaste vägen drive the nearest (genaste most direct, kortaste shortest) wayi det närmaste almost, nearly osv.; jfr nästan
adverb (i betäv. prep.)allm. nearest; starkare closest; bildl. el. t.ex. ~ berörd most closely (intimately); närmast (näst) i ordningen nextden stationen ligger (är) närmast …is the nearest (resp. closest)var och en är sig själv närmast every man for himselfnärmast följande (föregående) dag the (som adv. on the) very day after (before)närmast högre tal the next higher numbernärmast motsvarande uttryck the…that comes closest (nearest)den närmast sörjande the chief mournerförst [och främst] first of all, in the first place (instance); främst primarily; huvudsakligen principally, chiefly; i det närmaste almostprep. (t.ex. ~ dörren, värdinnan) nearest [to], closest (resp. next) to; jfr närmastovan; bredvid next to
2 föreprepositionallm. before; i rum äv. in front of; framför ahead (in advance) of äv. bildl.; i tid äv. prior (previous) tofem [minuter] före fem five [minutes] to (amer. äv. of) fiveår 40 före Kristus, se under Kristusinte föreklockan sju not before (earlier than)…före detta (förk.f.d.) former, ex-före detta ambassadör i (professor vid)… formerly ambassador in (formerly el. sometime professor at)…hennes före detta [man] her ex-husband, her exden före detta presidenten the former president (ex-president)adverballm. before; i förväg äv. in advance, ahead; främst äv. in frontmin klocka går före my watch is fastmed fötterna (huvudet) före feet (head) foremost (first); se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. komma föreunder komma
© NE Nationalencyklopedin AB