Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

främmandeadjektivoböjl.obekant strange, unknown, unfamiliar <för to>; utländsk foreign; jur. alien; jfr ex.ett främmande ansikte a strange (an unfamiliar) facehamna (råka) i främmande händer fall into the hands of strangers[fullkomligt] främmande människor [perfect] strangersett främmande ord (språk) a foreign word (language)jag är inte främmande för tanken the thought has sometimes crossed my minddenna ordbildning är främmande för svenskan …is foreign to (is not found in) Swedish
substantiven ~, pl. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasobekant stranger; gäst guest, visitor~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgäster guests (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvisitors (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascompanyvi fick (det kom) främmande some people came to see us
utländskadjektiv~tforeign; från andra sidan havet overseas…; främmande exoticin- och utländska valutor domestic and foreign currencies
okändadjektiv-käntunknown; obekant unfamiliar; främmande strange <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>av okänd anledning for some unknown reason
bortkommenadjektiv-kommet, -komnaförvirrad confused, lost; försagd timid; främmande strange; opraktisk unpracticalkänna sig bortkommen äv. feel like a fish out of water
obekantadjektiv=okänd unknown; om t.ex. ansikte el. omgivning äv. unfamiliar; främmande äv. strange <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>med ngn (ngt) unacquainted, unfamiliar <med with>
viltadverbeg. wildly, savagely, furiously; jfr vild; vildsint fiercely, ferociouslyväxa vilt grow wilden viltfullkomligt främmande människa a total stranger, an utter (absolute, entire) strangersubstantiv~etvillebråd game
tillsatssubstantiv~en, ~ertillsättande addition, addingngt iblandat added ingredient; admixture äv. bildl.; kem. additive; av sprit o.d. dash; av kryddor seasoning; smak~ flavouringutan främmande tillsatser without additives (skadliga adulterants)tillfogat stycke piece added on, additionapparat o.d. attachment [unit]
kroppsubstantiv~en, ~arbody äv. fys., matem. o.d.; bål äv. trunk; slakt. carcass, carcasefast kropp fys. solidfrämmande kropp foreign bodynärmast kroppen next to the skinvåt inpå bara kroppen wet to the skindarra (ha ont) i hela kroppen shake (have aches and pains) all overha utslag över hela kroppen have spots (a rash) all over [one's body]till kropp och själ in mind and body

 delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen motsvaras vanligen av on i uttryck som bordet = onthe table och måndag = onMonday.
används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket lukta under uppslagsordet lukta, uttrycket bli arg under uppslagsordet arg osv.

Läge
anger läge på el. mot en yta on bordet on the table huvudet on one's head väggen on the wallligga rygg lie on one's back
anger befintlighet på större öar in; när det gäller mindre öar on Irland in Ireland Öland on Ölandjag är född här Öland I was born here in Öland en öde ö on a desert island
anger rum o.d. i byggnader in vinden in the attichon är toaletten …in the bathroomhan är sitt rum he is in his room
anger avgränsat, ofta plant, utrymme in den här bilden in this picture torget in the square
anger gata in; speciellt amer. on; vid exakt gatuadress at gatan in (speciellt amer. on) the street Hamngatan in (speciellt amer. on) Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan
anger lokal el. byggnad avsedd för en viss verksamhet at banken at the bank flygplatsen at the airport teatern at the theatre
anger sysselsättning, evenemang o.d atvara fest (konsert) be at a party (concert) en konferens at a conference
anger sida i bok on; i vissa fall at sidan 100 on page 100slå upp böckerna sidan 30 open your books at page 30
Riktning
anger riktning till sådana platser där prepositionen on används vid befintlighet on; i betydelsen ned på, upp på ofta on to, ontolägga ngt ett bord put sth on a tablehoppa upp bordet jump on to (up on) the tablekliva upp en stol get on a chair
anger riktning till sådana platser där prepositionen in används vid befintlighet to, intogå upp vinden go up [in]to the atticrusa ut gatan rush out into the street
anger riktning till sådana platser el. evenemang där prepositionen at används vid befintlighet to banken go to the bank fest go to a party konsert go to a concerthar du varit besökt museet? have you been to the museum?
anger vem/vad man t.ex. kastar, slår och tittar mot atkasta en sten ngn throw a stone at sbknacka dörren knock at the doorpeka ngn point at sbtitta ngn look at sb
Tidsbetydelse

skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasanger en viss dag, veckodag el. visst datum on
de är födda samma dag they were born [on] the same day fredag on Friday hans födelsedag on his birthday fredag morgon on Friday morning morgonen den femte april on the morning of the fifth of April
anger del av dagen, årstid, årtionde, århundrade in 2000-talet in the 21st century morgonen in the morning eftermiddagen in the afternoon vintern in [the] winter 30-talet (trettiotalet) in the 30's (thirties)
anger tidpunkt at utsatt tid at the appointed time samma gång at the same time
anger tidslängd on; med betoning på hela tidsavsnittet duringhan arbetar loven he works on his holidays, he works during his holidaysjag läste boken resan hit I read the book on (during) the journey here
anger tidsperiod vid ord för timme, dag, vecka, månad, år for; amer. ofta inhan har inte varit här månader he has not been here for (amer. ofta in) months
anger tidsperiod i framtiden forhyra ett hus en månad rent a house for a monthåka bort några dagar go away for a few days
anger den tid som något tar indet är klart en minut it'll be ready in a minutejag kommer minuten I will come in a minute; genast I will come directly
anger tid någon har till förfogandevi har en vecka oss we've got a week
Mått, antal
i måttsbestämningar med höjd o.d. at; i betydelsen på en sträcka av for 300 meters avstånd (djup) at a distance (depth) of 300 metres (amer. meters)inte ett träd många kilometer not a tree for many kilometres (amer. kilometers)
i betydelsen per ininte en hundra not one in a hundred;det går 100 pence ett pund there are 100 pence in a pound
anger exakthet tomäta millimetern measure to a millimetresumman stämmer öret the sum tallies to an öre, the sum tallies down to the last öre
anger följd och upprepning aftergöra fel fel make one mistake after the other, make mistake after mistakekaffe maten middagen coffee after dinner
anger antal of, el. annan konstruktionen bok 500 sidor a 500-page book, a book of 500 pagesen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen flicka femton år a girl of fifteen
Andra fall
skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasi uttryck av typen substantiv + på + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. namnet på gatan = gatans namn, vanligen of
färgen blomman the colour of the flowerman såg bara huvudet honom only his head could be seennamnet gatan the name of the street
anger språk språk in engelska in English ett främmande språk in a foreign language
anger ngt man vill få tag i forhoppas ngt hope for sthvänta ngt wait for sth
i betydelsen med hjälp av byman hör rösten att hon är trött one hears by her voice that she is tiredjag märkte hennes ögon att hon ljög I could tell by her eyes that she was lying
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sätta på under sätta)en burk (burkar) med lock a pot with a lid on it (pots with lids on them)en burk med locket …with the lid on med skorna! on with your shoes!klä sig vanl. dresslägga ett lock [på en burk] put a lid on [a pot]han rodde he rowed on, he went on rowingär gasen (tv:n) på? is the gas (TV) on?
© NE Nationalencyklopedin AB