Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fotbollsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasboll football; amer. soccer ball~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasspelet [association] football; vard., amer. socceramerikansk fotboll American football; amer. footballspela fotboll play football (amer. soccer)
2 korpsubstantiv~en, ~ar (se äv. korpidrott)spela fotboll i korpen play in the inter-company (inter-works) football league
tillslagsubstantiv~et, =sport.:i fotboll o.d. shot; i tennis o.d. äv. strokeingripandegöra ett tillslag make a crackdown (swoop) <mot on>
idrottsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassports (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknassport; amer. äv. athletics (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbollspel:fotboll el. tennis o.d. games (pl.)~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskol., ämne physical educationförk.PEskiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasphysical trainingförk.PTskiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknassport~en, ~erskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse idrottsgren
bollsubstantiv~en, ~arball; slag i tennis stroke; skott i fotboll shot; passning passen fin (bra) boll slagväxling a fine rallyen lång boll slagväxling a [long] rallybollen ligger hos honom bildl. the ball is with him (in his court)kasta boll play catchsparka boll vard. play footballspela boll play ballvard., huvud nutvara tom i bollen be empty-headed (stupid)
nämligenadverbförklarande:ty for; eftersom since; emedan as; ju of course; ser ni you see; ska ni veta you must knowofta utan motsv.det är nämligen så (saken är nämligen den), att… the fact [,you see,] is that…; it's like this, [you see,]…framför uppräkning el. som närmare upplysning om just begagnat ord el. uttryck namely; i skrift ofta viz. (läses vanl. namely); ibland that is to say, i.e.fem världsdelar, nämligenEuropa, Asien osv. five continents, namely (viz.)…han har två stora intressen nämligenfotboll och segling he has two great interests:…
nollräkneord(äv. adj. o. subst.) allm. nought; amer. naught; amer., vard. zilch, zip; på instrument zero; spec. i telefonnummer Outt. əʊ skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEB saknasamer.det är noll grader Celsius it is zero [degrees] (at freezing-point)ett noll till dig! vard., jag är svarslös one up to you!, you scored there!kamma noll come away empty-handedleda med 30–0 i tennis lead thirty lovesegra med 3–0 i t.ex. fotboll win by three [goals to] nil (nothing); i baseboll,amer. win by three nothing, win by a three nothing shutoutmatchen slutade 0–0 äv. the match was a goalless drawvärdet är lika med noll ekon. …is equal to zero (nil)
vinnatransitivt verb och intransitivt verbvann, vunniti strid el. tävling el. spel win; [lyckas] skaffa sig, t.ex. erfarenhet, tid, terräng gain; t.ex. inflytande äv. acquire; uppnå attain; få vinst profit < by>; [för]tjäna earn < on>; ha nytta benefit < from>vinna med 3–0 t.ex. i fotboll win 3–0utläses əʊ, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEA saknasamer., win 3 nilvinna tid gain timeförsöka vinna tid play for timevinna ett pris win a prize; i lotteri äv. draw a prizevinna [i] tävlingen win the competitionvinna ngn för sin sak win sb for (over to) one's cause, enlist sb's interest on one's behalfvinnaen affär profit (benefit) from (by)…; tjäna pengar make money on (out of)…rummet vann på ommöbleringen the room gained by…vinnata in på ngn gain on sbvinna på spel win (make) money by gamblinghon (det) vinner i längden she (it) grows on youvinna över ngn i tävling win over sb, gain (win, score) a victory over sb, beat (defeat) sb
ställatransitivt verbställde, ställtplacera:allm. put, place; sätta äv. set; i upprätt ställning äv. stand; mots. lägga put…up, place…upright; ordna t.ex. i storleksordning place, arrange; låta stå el. förvara keep; lämna leaveställangt kallt put (förvara keep)…in a cool placeställas inför en svårighet äv. be brought face to face with…ställa ngn (vara ställd, ställas) inför valet mellan A och B make sb (have to) choose between…man ställs ofta inför den frågan one is often faced with that questionställangt till förfogande make…availabledet är ställt utom allt tvivel att… it is beyond [all] doubt that…
ställa in setställa sin klocka armbandsklocka set one's watch
rikta el. t.ex. sina steg direct; t.ex. brev el. ord äv. addressställa en fråga till ngn ask…a question, put a question to…
(äv. itr.) inrätta, ordna arrangesom det nu är ställt as (the way) things are (matters stand) nowsom jag har det ställt in my situationhan har det bra ställt ekonomiskt he is well offdet är illa ställt med landet …is in a bad way; styra och ställa, se styra
framställa:t.ex. problem set, pose; t.ex. frågor ask, put; uppställa el. t.ex. krav, villkor make; lämna:t.ex. garanti give, furnish; t.ex. säkerhet äv. put upfrågan är felaktigt ställd …is wrongly put
reflexivt verbställde, ställt~ sig a) placera sig place oneself, take one's stand, station oneself <bredvid ngn at sb's side>[kom och] ställ dig här! [come and] stand here!ställa sig i kö (rad) queue (speciellt amer. line) upställa sig i kön take one's place in…ställa sig i vägen för ngn put oneself in sb's wayställa sig på en stol get up on…ställa sig upp stand upp, rise
b) bete (förhålla) sig behave, act; vara bejag vet inte hur jag ska ställa mig tycka …what attitude (view) to takeställa sig skeptisk [till…] take up (assume) a sceptical (amer. skeptical) attitude [towards…]hur ställer han sig till saken? what is his attitude towards (are his views on) the matter?
partikelverbställa avställa av bilen avregistrera deregister the car temporarilyställa framställa för en skärmput (place)…in frontställa ifrån sigput (set)…down; undan el. bort put away (aside)ställa ineg. put…in (inomhus inside); lämna till förvaring depositställa in ngt i ett skåp put sth in[to]…reglera el. t.ex. apparat el. kikare adjust; t.ex. bländare set; t.ex. avståndsmätare set, bring…into focus; anpassa accommodate <efter to>ställa in programmera videon programme the videose inställaställa in sig på ngt bereda sig på prepare [oneself] for sth; räkna med count on (expect) sthställa sig in hos ngn curry favour (amer. favor) with…; krypa, fjäska för äv. cringe to…, fawn on…; vard. suck up to…ställa omomorganisera reorganize; produktion convert, change (switch) overställa om posten till landet have one's mail (post) sent on to…ställa om sig efter nya förhållanden adapt (adjust) oneself to…klockan reset; se äv. ställa framovan ställa tillbakanedanställa sammansamla, utarbeta:t.ex. antologi, register compileställa tillställa till [med] anordna arrange, organize, get up; sätta i gång med start; t.ex. bråk make; vard. kick up; t.ex. kravaller el. oroligheter create; vålla causeställa till [med] bröllop arrange a weddingställa till [med] fest give (get up, vard. throw) a partyvad har du nu ställt till [med]? what have you been up to (gjort done) now?ställa till det illa för sig get [oneself] into a messställa till stöka till el. smutsa ned make a mess <i (på) in (on)>ställa tillbakapå sin plats put…back, replaceklocka put (set)…back <en timme an hour>ställa tilbaka klockan [till vintertid] put the time back [to winter time]ställa undanställa bortel.reservera put aside; plocka undan put awayställa uppplacera put…up; t.ex. schackpjäser set up, lay out; ordna el. t.ex. i grupper place, arrangeställa upp ngt på en hylla put sth up (place sth) on…uppbåda el. t.ex. en armé set up, raiseställa upp [med] ett starkt lag (sitt bästa lag) t.ex. i fotboll field (put up) a team (one's best team)deltaga take part, join in (compete); kandidera offer oneself as a candidateställa upp mot… i tävling meet…, take on…ställa upp som presidentkandidat (i presidentvalet) amer. run for President (the Presidency)han ställer upp till omval he is seeking re-election; polit. äv. he is standing (amer. running) againhjälpa till el. stödjahan ställer alltid upp för sina vänner he always stands by his friendshon ställer alltid upp hjälper alltid till she is always willing to helpgöra upp el. t.ex. program el. rapport draw up; t.ex. lista make [out]; ekvation form, set up; disponera arrange, organizeframställa el. t.ex. teori put forward, advance; t.ex. problem pose; t.ex. villkor make; fastställa el. t.ex. regel lay downställa upp ngt som sitt ideal (mål) set…up as one's ideal (make…one's goal)ställa upp sig placera sig take one's stand; om flera äv. form up; mil. draw up; arrangera sig get into positionställa upp sig på led (i rad) line up, stand in a lineställa utplacera put…out (utanför outside, utomhus outdoors); vaktpost post, stationutfärda:allm. make out; växel o.d. äv. draw; pass o.d. äv. issueställa ut en check make out a chequevisa exhibit, show; varor i t.ex. skyltfönster äv. display, exposekonstnären ställer ut i Paris just nu the artist is holding an exhibition (is exhibiting) in Paris…
© NE Nationalencyklopedin AB