Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fortsättatransitivt verb och intransitivt verb-satte, -sattallm. continuefortsätta [med] ngt continue [with] sth, go (keep) on [with] sth, carry on with sth; återuppta take up sth againfortsätta [med] att spela (sjunga) continue playing (singing), go (keep, carry) on playing (singing)fortsätta med övergå tillett stycke avMozart go on to play…fortsätt att spela! äv. please play on!fortsätt [bara]! go (carry) on!, go ahead!fortsätt [framåt]! please move along!fortsätta rakt fram keep straight on…fortsätter i morgon …will continue (will be continued) tomorrowfortsätta med medicinen go on taking the medicine
hjulspårsubstantiv~et, =wheel track; djupare rutfortsätta i de gamla hjulspåren bildl. …in the [same] old rut
ullstrumpasubstantiv~n, -strumporskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknaseg.se yllestrumpagå på i ullstrumporna envetet fortsätta go on and on; inte ge upp keep at it
otänkbaradjektiv~tinconceivable, unthinkable, unimaginableatt fortsätta är otänkbart …is not to be thought ofdet är inte otänkbartatt han it is quite conceivable (may well be)…
utstakadadjektiv-stakat, ~e (attr.)…that has been staked out; avgränsad delimited; bestämd determinedfortsätta på den utstakade vägen continue on the career (course) that one has entered upon
pågåintransitivt verb-gick, -gåttgo (be going) on; fortsätta continue; vara last; försiggå be in progress, proceedsammanträdet pågår fortfarande …is still going onutställningen pågår fortfarande äv. the exhibition is still onförhandlingar pågår negotiations are under way (are in progress)
oändligadjektiv~tinfinite äv. mat.; ändlös äv. endless, interminable; omätlig äv. measureless; gränslös äv. boundless, limitless, immenseen oändlig mängd [av]… an endless (infinite, enormous) amount of…och så vidare i det oändliga …ad infinitum lat., …to infinityfortsätta i det oändliga …for ever [and ever], …endlessly, …interminably
2 varaintransitivt verb~de, ~träcka el. allm. last; pågå go on; fortsätta continue; hålla i sig hold; i högre stil endure; hålla el. om kläder o.d. äv. wear; jfr räcka, räckavarahålla länge äv. be durable (lasting)vara längre än äv. outlastvara över vintern last the winter [out]det var roligt så länge det varade …while it lastedärlighet varar längst honesty is the best policy
frittadverballm. freely; obehindrat unobstructedly; utan tvång unconstrainedly; efter behag at will; öppet el. oförbehållsamt openly, frankly, unreservedly; avgifts~ free [of charge]fritt fram! i barnlek you can all come out!det är fritt fram man får fortsätta the green light has been givenfritt förfoga över ngt have sth at one's own (entire) disposalhuset ligger fritt och öppet the house commands a free view; jfr ex. under fri
vidareadjektivoböjl.adverbytterligare further; mera more; som adv. äv.:dessutom further[more], moreover, also; igen again; längre:i rum farther, further; i tid longerinnan några vidare försök görs kommer situationen att utvärderas before any further attempts are made…vidare meddelas att… it is further[more] reported that…vidare måste vi betänka att vanl. also, we must…vidare sa han att… he also said (furthermore he said) that…se vidaresid. 5 see also…
och så vidare, se under ochtills vidare så länge for the present, for the time being; tills annat besked ges until further notice; en tid framåt for a timemuseet är stängt tills vidare …until further noticeutan vidare [omständigheter] without further ado, without ceremonyutan vidare resolut straight off; genast at once; utan svårighet quite easily; på stående fot off-hand, out of hand; utan varsel without further noticedu kan inte försvinna så där utan vidare …just like that
ingen (inte någon) vidare+ subst. a) ingen nämnvärd no…to speak of b) ingen särskilt bra not (resp. not a) very good…inte vidaresärskilt not very (too, particularly)…han är ingen vidare lärare …not much of a (not a very good) teacherfilmen är inget vidare [bra] …not up to much, …no great shakesdet är inget vidare att el. det är inte vidare roligt (trevligt) att vara it's not much fun (not very pleasant) to…jag är inte vidare förtjust i… I'm not very (particularly) fond of…, I'm not overfond of…jag är inget vidare på att dansa I'm not much (too) good at dancing
beton. part. vid vb on; vb + 'vidare' i betydelsen 'fortsätta att' + vb återges ofta med go on (continue) + ing-form el. continue to + inf. av verbetflyga vidare fly on <till London to…>läsa vidare read on <till sid. 5 to (till)…>, go on reading, continue reading (to read); fortsätta studera continue one's studies
© NE Nationalencyklopedin AB