Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fordransubstantiv=, en, fordringar (jfr fordringar)allm. demand <på ngn on sb,; på [att få] for>; krav äv. requirement <på ngn in sb>penning~ claim; debtha en fordran på 1000 kronor på (hos) ngn have a claim on sb for 1000 kronor
preskriberatransitivt verb~de, ~tjur.preskriberas el. bli preskriberad om fordran o.d. be (become) statute-barred (amer. äv. outlawed)brottet är preskriberat the period for prosecution has expired
kravsubstantiv~et, =allm. demand; anspråk claim; anmaning att betala demand for paymentett rättmätigt krav a legitimate claimkrav t.ex. reformer demand for; starkare insistence onhöja kraven raise the standards (requirements)resa krav begära call for; jur., göra anspråk på claim, lay claim toställa stora krav make great (heavy) demands on; jfr fordran, fordringar
anspråksubstantiv~et, =allm. claim; fordran demand; i pl. äv. pretensions < to>; förväntningar expectationsanspråk på ett arv claim to an inheritancegöra anspråk på ngt lay claim to sth, claim (demand) sthgöra anspråk på att (+ inf.) claim to + inf.ta i anspråk a) erfordra require; viss tid take b) lägga beslag på requisition c) begagna make use of, use d) uppta, t.ex. ngns tid make demands on
begäransubstantiv=, enanhållan request; mera formellt petition; ansökan application; fordran demand <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor; om att få+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto be allowed to + inf.>prov skickas på begäran hand. …will be sent on request (application)på [allmän] begäran by [general] requestpå egen begäran at his (her etc.)own requestpå ngns begäran at the desire (request) of sb
räknatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. count; göra uträkningar reckon; beräkna calculateräkna till tio count [up] to tenräkna kassan count [over] the cashhans dagar är räknade …are numberedräkna ngn bland sina vänner count (reckon, number) sb among…det räknas bland det bästa hon gjort it is ranked among her best worksräkna med ngt vänta sig expect (anticipate) sth; ta med i beräkningen allow for sth; påräkna count (reckon, calculate) [up]on sth[du kan] räkna med mig [you can] count me inräkna inte med mig [you can] count me outdet kan du räkna med you can reckon (count, depend) on thatdet ska du nog inte räkna med I wouldn't count on it, don't bank on iten motståndare att räkna med …to be reckoned withdu måste räkna med två portioner per man …allow (reckon) two portions per headjag räknar med att han kommer I count on him to comevalarna räknas till däggdjuren whales are counted (classed) among (come under)…räknat i dollar in dollarsi pengar räknat in terms of moneyi procent räknat on a percentage basisräknat från [och med]… counting [as] from (mera formellt with effect from)…matem. do arithmetic (sums)räkna ett tal do (work out) a sumräkna med bråk do fractionsräkna i huvudet do mental arithmetic; vid visst tillfälle make a mental calculation
partikelverbräkna avdra av deduct, allow forräkna av en skuld mot en fordran offset (compensate) a debt by a crediträkna bortdra av deduct; lämna ur räkningen leave…out of account; extrainkomster excluderäkna efterräkna efter hur mycket det blir work out how much it will be, see what it makesräkna efter om det stämmer check to see if it is righträkna igenomkontrollera check; kassan count [over]jag måste räkna igenom talen [en gång till] …do (go through) the sums [once more]räkna ihopt.ex. pengar count (reckon, tally, tot) up; en summa add upräkna int.ex. kreatur count; ngt i priset includeräkna medcount [in], include, take into accounträkna nedinför start count down; addera ned add (sum) upräkna omcount…over again, recount; ett tal do…againräkna om tum till centimeter convert inches into…räkna uppnämna i ordning enumerate; pengar count out; ekon., anslag o.d. adjust…upwardsräkna utberäkna calculate, work out; fundera ut figure out; ett tal do, work out…; boxn. count outräkna ut det i huvudet do it (work it out) in one's head
sägatransitivt verbsade (sa), sagtyttra say; tala ˈom el. berätta el. tillsäga tell; betyda mean, convey a)vissa konstr. vid 'say' o. 'tell':säga ngt till (åt) ngn say sth to sb, tell sb sthhan sa sa ˈtill mig att jag skulle komma he told me to comehan sa talade om för mig att han skulle komma he told me (said) [that] he would come
b)andra ex.:säg det! vem vet? who knows?, search me!säg inte det! det är inte säkert I wouldn't say thatsäg ingenting om det här till någon! don't tell anybody [about this]!säg stopp! säg till när jag har hällt upp lagom mycket say when!
säga ngn ett sanningens ord tell sb a few home truthsså att säga so to speak (say), as it werehan är sparsam för att inte säga snål …, not to say stingyom jag får säga det själv though I say it myselffår jag sägaanvända förnamnet Anna? may I call you Anna?det är lätt för dig att säga that's easy for you to saydet kan jag inte säga I can't (couldn't) tell (say)man kan inte säga annat än att… there is no denying that…om, låt oss säga,tre dagar in, [let's] say,…och det ska du säga! t.ex. du som själv kommer för sent you are the one to talk!kom snart, ska vi säga i morgon? …[shall we] say tomorrow?det vill säga (förk.d.v.s.) that is [to say]förk.i.e.vad vill det här säga? what does this mean?, what is the meaning of this?det vill inte säga lite that is saying a good deal (quite a lot)säga vad man vill, men hon… I'll say this for her, she…; say what you like (will), but she…
gör som jag säger do as I say (tell you)jag säger då det! well, I never!; well, well!; well, I must say!det säger jag ingenting om det har jag ingenting emot I have nothing against (to say to) thatjag bara säger som det är I am merely stating factsvad var det jag sa? I told you so!, what did I say (tell you)?då säger vi det! that's settled, then!; all right, then!; OK, then!säger du det? really?, you don't say [so]?det säger du bara! you don't mean it reallyvad säger du om det? how do you like that?vad säger du om förslaget? vanl. what do you think about…?tänk på vad du säger var försiktig mind your P's and Q'sdet säger allt! that says it all!, it speaks volumes!det säger en hel del om hans förmåga that tells us quite a lot about…vem har sagt det? who said that (so)?; åt dig äv. who told you [that (so)]?namnet säger mig ingenting the name conveys nothing to mesom ordspråket säger as the saying goes
jag har hört sägas att… I have heard [it said] that…det sägs att han är rik he is said to be rich, it is said (they say, people say) that he is rich
sagt och gjort no sooner said than donesagt är sagt! om löfte a promise is a promise!det är lättare sagt än gjort it is easier said than donedet är för mycket sagt that is saying too muchdärmed är inte sagt att… it does not follow that…, that is not to say that…som sagt [var] as I said before, as I told youoss emellan sagt between ourselves (you and me)
reflexivt verbsade (sa), sagtdet säger sig självt it goes without saying, it stands to reasonhan sa sig att… he told himself that…det låter säga sig förefaller rimligt that's quite plausible
partikelverbsäga eftersäg efter mig! say (repeat) this after me!säga emotcontradict; framför allt i nekande o. frågande satser gainsaysäga ifrånsäg ifrån säg till mig (honom etc.) när du blir trött tell me (him etc.) when…, let me etc. know when…han sa ifrån [på skarpen] he put his foot downhan sa bestämt ifrån att han inte ville göra det he flatly refused to do it, he firmly declared that he would not do itsäga omsäga tillbefalla tell, ordersäga till [ngn] ge [ngn] besked tell sb, let sb knowsäga till om ngt beställa order (be om ask for) sthom ni önskar något så säg till! …, just say so!, …just say the word!säg till [när det räcker]! say when!säg till honom att komma tell him to comehan har ingenting att säga till om he has no say (influence)han har en hel del att säga till om he has a great deal of say (influence)säga uppanställd vanl. give…notice; hyresgäst vanl. give…notice to quit; avtal el. abonnemang o.d. cancel; kontrakt äv. give notice of termination of; fordran el. inteckning el. lån call insäga upp bekantskapen med ngn, se under bekantskapsäga upp sig give [in one's] noticesäga åtsäga åt ngn att (+ inf.) tell sb to + inf.jag har sagt åt honom att du tänker flytta I have told him that…
© NE Nationalencyklopedin AB