Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flyttaverbflytta moveflytta på ngt move sthflytta sig el. flytta på sig move; maka åt sig make way, make roomförlägga till annan plats transfer; flytta bort removei spel movebyta bostad move; om flyttfågel migrateflytta från (ur) lämna leave
verb och partikelverbflytta bortbära bort carry away, take awayflytta frammove forward, move upflytta fram ngt uppskjuta put off sthflytta fram klockan en timme put the clock forward one hourflytta ihopput together, move together; för att bo ihop go to live togetherflytta ihop med ngn move in with sbde har flyttat ihop they live togetherflytta inmove inflytta isärlive apart, move away from each otherflytta omomplacera move about, shift about, rearrangeflytta utmove out
isäradverbapartflytta isär bänkarna move the desks apart
överföraverbflytta över el. sprida transfer, transmitöverföra en sjukdom transmit a disease
2 makaverbmaka på ngt flytta undan move sthmaka sig el. maka på sig move
rubbaverbflytta på move, dislodgebringa i oordning disturb, upsetngns förtroende etc. shakerubba ngns planer upset sb's plans
möbleraverbförse med möbler furnish; ordna möblerna i arrange the furniture inmöblera om a) flytta om möblerna rearrange the furniture b) förse med andra möbler refurnish c) t.ex. regering reshuffle
bytaverbskifta change <mot for>; ömsesidigt exchangebyta kläder change one's clothesbyta plats flytta sig move; ömsesidigt change places, change seats
verb och partikelverbbyta omchange, change clothesbyta till sig ngtget sth in exchangebyta utexchange <mot for>
jämkaverbjämka el. jämka flytta move, shiftjämka justera adjustavpassa adapt <efter to>; modifiera modifyslå av påjämka något på priset knock something off the pricemedla etc.jämka mellan två parter mediate between two parties
stillaadjektiv och adverbej upprörd calm; stillsam quiet; fridfull peaceful; svag gentle; tyst silentStilla havet the Pacific Oceanligga stilla lie stillsitta stilla sit still; hålla sig stilla keep still, keep quiet; inte röra sig not move, not stirsitta stilla kvar remain seatedstå stilla a) inte flytta sig stand still b) om t.ex. fabrik el. maskin stand idle, be idle
verbt.ex. hunger satisfy; lindra, t.ex. lidande alleviate
skjutaverbmed skjutvapen shoot <mot, at>; ge eld el. avfyra fireflytta push; stark. shoveskjutauppskjuta ngt put off sth, postpone sthkatten sköt rygg the cat arched its backskjuta mål score a goal
verb och partikelverbskjuta avskjutvapen el. skott fire, dischargeskjuta framskjuta fram stolen till brasan push the chair up to the firesticka ut jut out, projectskjuta ifrån sig ngn (ngt)push sb (sth) away; stark. shove sb (sth) awayskjuta igen ngtpush sth to; stänga close sth, shut sthskjuta tillbidra med contributeskjuta till vad som fattas make up for the deficiencyskjuta uppt.ex. dörr push…open; rymdraket launchuppskjuta put off, postpone
© NE Nationalencyklopedin AB