Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

flestaadjektivsuperlativde flesta a) fören. most b) fristående:flertalet the majority; av alla människor äv. most (the majority of) people; av förut nämnda personer el. saker most of themde flesta pojkar most boysde flesta [av] pojkarna most of the boysden som gör de flesta felen (flest fel) …[the] most mistakes
mestadelsadverbmostly; till största delen for the most part; i de flesta fall in most cases
överlägsenadjektiv-lägset, -lägsnasuperior <ngn to sb>; utmärkt äv. excellent, eminent; högdragen el. om min el. sätt vanl. supercilioushan är mig överlägsen he is my superior, he is more than a match for medenna metod är överlägsende flesta andra this method is superior to…överlägsen seger easy (runaway) victoryöverlägsen till antalet superior in numbers, numerically superior
allraadverbav allt (alla) of all; förstärkande äv. veryden allra bästa [eleven] the very best [pupil]de allra flesta människor the great (vast) majority of peoplei allra högsta grad to (in) the highest possible degreeallra mest (minst) most (least) of allallra tidigast at the very earliest
allmänadjektiv~t, ~navanligt förekommande common; gällande för de flesta el. alla general; för alla utan undantag universal; gängse current; offentlig, tillhörande samhället publicallmänna avdrag general deductionsallmän bekostnad at [the] public expensei allmänt bruk in general useallmän helgdag public holiday; i Storbr. äv. bank holidayallmän idrott athleticsallmänna kommunikationsmedel public services[den] allmänna meningen a) allm. public opinion b) bland de närvarande e.d. the general opinioni allmänna ordalag in general termsallmän rösträtt universal suffrageallmänna val polit. a general electionallmän åklagare public prosecutorsubstantivdet allmänna the community [at large]i det allmännas tjänst in the public service
röstsubstantiv~en, ~erstämma el. sångröst voice äv. bildl.röster höjdes för… voices were heard urging…ha röst sång~ have a good voicehöja (sänka) rösten raise (lower) one's voicelyssna till sin inre röst listen to one's inner voicemed hög (låg) röst in a loud (low) voiceha mild röst be soft-spokenpolit. voteröster votesantalet avgivna röster the number of votes cast, the [total] vote (poll)nedlagd röst abstentionfå 3000 röster poll (get, receive) 3000 votesfå de flesta rösterna äv. head the polllägga ned sin röst abstain [from voting]bli vald med tio rösters övervikt …by a majority of ten
© NE Nationalencyklopedin AB