Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flängatransitivt verbflängde, flängtstrip <av off>intransitivt verbflängde, flängt[fara och] flänga be dashing (rushing) aboutflänga omkring bustle about
rusaintransitivt verb~de, ~tallm. rush, dash; störta dart; flänga tear; skynda hurry; ilael.om motor race; om motor äv. rev [up]rusa efter hjälp rush (dash) off for helppriserna rusade i höjden …shot up, …hit the roof
transitivt verb~de, ~trusa en motor race (rev [up]) an engine
partikelverbrusa bortrush etc. away (off)rusa efter ngnför att hinna i kapp rush etc. after sbhämta rush etc. for sbrusa emotngn el. ngti rikting mot rush etc. towards…anfallande rush at…rusa framrush etc. out, plunge forwardrusa fram till rush etc. up torusa förbirush etc. pastrusa in [i]rush etc. in[to]rusa in i rummet äv. burst (bounce) into…rusa ivägrush etc. off (away)rusa tillrusa uppstart (spring) up, spring (jump) to one's feetrusa upp ur sängen spring (jump) out of bedrusa utrush etc. out
2 faraintransitivt verbfor, faritfärdas el. speciellt till en plats go <till to>; avresa leave, start, depart, set out <till i samtliga fall for>; go off (away) <till to>; resa travelfara söderut go [to the] southvi for samma väg we travelled by the same routefara sin väg go away, leave
ila el. rusa rush, tear, dash; plötsligt dart, shoot; susa whizhan fick ett slag så att han for i väggen …flew against the wallkomma farande come rushing (tearing) alongkomma farande in i rummet come rushing (dashing, stojande bursting) into the room
bildl.fara illa fare badly, be badly treatedbilen far illa av att (+ inf.) it is bad for the car to + inf.vad är det han far efter? what is on his mind?, what is he thinking about?fara med osanning tell lies, be a liar
partikelverb (jfr köra o. resa)fara avlocket for av …flew offfararusa av och an dash (dart) to and frofara bortresa go (köra drive) away <från from>fara efter ngnfara frameg.:komma farande go (köra drive) aheadbildl.:bete sig carry (go) on; härja ravage, cause havocfara förbigo (köra drive, rusa dash) past (by); passera passfara ijag undrar vad som har farit i honom …what has taken possession of (got into) himfara infara in i enter, go intofara in till staden go in (om storstad up) to townfara i vägstart, go off, set out; rusa go (rush) off, hurry awayfara omkringgo (travel, köra drive) about; om sak run (rulla roll) aboutfara omkring flänga bustle aboutfara tillbakaåtervända go backfara upprusa upp jump up, jump to one's feetöppna sig fly open, openfara upp ur sängen jump out of bedfara uteg. go (köra drive) outfara ut på (till) landet go into the countrybildl.fara ut mot ngn let fly at (skälla på rail at) sbfara vidarego on, continue one's journeyfara övergo across, cross, traverse
© NE Nationalencyklopedin AB