Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

finnasintransitivt deponensverbfanns, funnitsvara be; existera exist; stå att finna el. påträffas be found; förekomma äv. occurdet finns opers. there is (resp. are)det finns folk som… there are (you will find) people who…finns det…? har ni…? have you [got]…?det bästa kaffe som finns the best coffee there is (vard. coffee going)finnas kvar a) vara över be left b) inte vara borttagen (försvunnen) be still there c) fortfarande finnas:allm. remain; vara bevarad be extantden finns kvar här …is still hereordet finns med …is includedfinnas till exist, be in existence
föreliggaintransitivt verb-låg, -legatfinnas till exist, be; finnas tillgänglig be available, be to handhär måste föreligga ett misstag there must be some mistake herenågon fara för hans liv föreligger inte his life is not in danger
tordehjälpverbimperf. konjunktivför att uttrycka förmodan:uttryckes vanl. genom konstr. med probably; jfr ex.det torde finnas många som there are probably…slottet torde ha byggts på 1600-talet the castle was probably built…för att uttrycka uppmaning will; hövligare will pleaseni torde observera you will (anmodas are requested to, bör should) observe
handelsubstantiv~nvaru~ trade; handlande trading; i stort el. internationellel.som näring äv. commerce; affärer el. affärsliv business; speciellt olovlig traffichandel med bomull trade in cotton, cotton tradehandel med narkotika drug traffichandel[n] med Kina trade with Chinaförsäljningställen boken finns i handeln the book is available in shops (stores)vara [ute] (finnas) i handeln be on the market
sätesubstantiv~t, ~nseat äv. i fordon; högkvarter äv. headquarters (sg. el. pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasresidens äv. residence <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; stolsits äv. bottomha sitt säte i residera reside in; finnas be established (located) inha säte och stämma i have a seat and vote in, be a member ofpersons bakdel seat
fattasintransitivt deponensverbfattades, fattatsfinnas i otillräcklig mängd be wanting (lacking); saknas be missing; behövas be neededdet fattas 500 kronor i kassan there is a deficit of 500 kronordet fattas (fattades) bara att jag skulle…! I wouldn't dream of + ing-form!fattas bara! I should jolly well think so!det fattades bara det! iron. that's all that was missing (needed)!
överflödsubstantiv~etymnighet abundance; starkare profusion; rikedom affluence; övermått superabundance, overabundance <på (av)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>ha mat i överflöd have an abundance of…, have plenty of…, have…in plentyfinnas i överflöd be abundant, abound; om t.ex. blommor be in profusionleva i överflöd live in [the lap of] luxury, be in clover
upphöraintransitivt verb-hörde, -hörtallm. cease, stop; ta slut äv. come to an end, end; avbrytas be discontinued, expireupphöra att gälla sluta finnas:om t.ex. tidning cease to appear; om t.ex. förening be dissolvedupphöra [med] att (+ inf.) cease + ing-form, cease to + inf., stop + ing-formupphöra med ngt stop…, discontinue…utställningen upphör den 10 maj the exhibition will be closed…firman har upphört …has closed down, …no longer exists
kvaradverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. hålla kvarunder hålla); på samma plats som förut [still] there (resp. here); kvarlämnad left [behind]; efter [sig] behind; vidare, längre (i förb. med verb som 'stanna) on; i behåll (i förb. med 'vara' o. 'finnas'):om institution o.d. in existence; om bok el. dokument extant; bevarad preserved; återstående el. övrig left; över el. till övers left, over, left over; fortfarande still; ytterligare morebli (finnas, stanna, vara) kvar äv. remainha 500 kronor kvar have…left [over]ha kvar behålla keephar vi långt kvar? av vägen are we [still] far off?inte ha långt kvar [att leva] not have long (a long time) left [to live]låta ngt ligga (stå m.fl.) kvar [där] leave…[there]stå kvar friareel.bildl. remain <[som medlem] i a member of>under de få dagar som är kvar till jul äv. …remaining to Christmasdet var bara fem minuter kvar äv. there were…to go (run)det är mycket kvar av (på) arbetet there is a great deal of…[still] left (remaining to be done)det är inte mycket kvar there's not much left
1 varaintransitivt verbvar, varitallm. be; existera el. finnas till äv. exist; äga rum äv. take place; stanna äv. stay; utgöra el. bilda äv. make; känna sig äv. feel; se ut äv. look; visa sig vara prove (turn out) [to be]; fungera som act as; vara anställd be employedatt vara eller icke vara to be or not to behans sätt att vara his way of behavingför att vara utlänning är han… for a foreigner he is (he's)…för att vara så ung är du… considering [that] you are (you're) so young you are (you're)…jag är bra dum, är jag inte? I am (I'm)…, aren't I?jag är lärare I am a teachertvå och tre är fem two and three are (is, make[s]) fivevi är fem [stycken] there are five of ushan är här för att… he has come to…när är bröllopet? when is…[to be]?, when will…be (take place)?snäll som jag är ska jag hjälpa dig as I am nice…, being nice…det lilla som är what (the) little there isdet är som det är things are as they are; det kan inte ändras it can't be alteredför att säga som det är to tell you the truth, to put it bluntlydet är Eva sagt i telefon [this is] Eva speaking, Eva hereär det fru A? i telefon is that Mrs A speaking?hur är det i London? hur ser det ut o.d. what's it like…?; hur är förhållandena how are things…?; hur trivs du how do you like it…?det här är mina böcker these books are mine (belong to me)det var bra att du kom nu it's fine (a good thing) you came…det var det som var fel that's what was…under veckan som var (varit) …the last (past) weekföreställningen har redan varit …has already taken place; är över …is already overjag (han) vore glad om du kom I would (should) resp. (he would) be glad if…det vore (skulle vara) trevligt that would be niceom jag vore (var) rik if I were (was)…om jag vore (var) rik ändå! I wish I were (was)…!om inte han vore (hade varit) ofta som hinder if it were not (had not been) for him; som hjälp but for himvar försiktig! be…!var inte dum! don't be…!
får det varaen kopp te? would you like (may I offer you)…?det får vara [för mig] jag vill inte I would rather not; jag gitter inte I can't be botheredden får vara för mig jag vill inte ha den I can do without it; jag låter den vara I'll leave it alonedet får (kan) varatills senare that can wait…det får (vi låter det) vara som det är we'll leave it as it is (at that)det kan [så] vara att han är rik, men… he may be rich, but…var ska (brukar) knivarna vara? where do…go?det är bara att ringa you only have to ring, just ringhon är och handlar she is out shopping; har gått för att handla she has gone [out] shoppinghon var och mötte mig she was there (had come) to meet mehan är och förblir en skurk he always has been…and always will be
huset är av trä …is [made] of woodvara från England a) om person be from… b) om produkter come from…jag var hos honom en timme I stayed with him for an hour, I spent an hour with himhan var där (här) med boken i går he took the book there (brought the book)…hur är det med…? hur mår how is (resp. are)…?; hur förhåller det sig med how (what) about…?vad är det med ljuset? what has happened to…?, what's the matter with…?vi är flera om [att dela] ansvaret there are several of us who share…man måste vara två om det (om att göra det) that's a job for two (it takes two to do it)jag var på (var och såg) Hamlet I saw (gick på went to see)…vad är den här (ska den här vara) till? what is this [meant] for?han är vid järnvägen he is employed (has a job) on…;
hjälpverbvar, varitmed perfekt particip av transitivt verb: a) spec. uttr. varaktighet o. resultat be b) passivbildande (= ha blivit) vanl. have beennär (var) är han född? when (where) was he born?bilen är gjord i Sverige (på nittiotalet) the car was made in Sweden (in the nineties)bilen är (var) stulen the car has (had) been stolenmed perfekt particip av intransitiva rörelseverb o.d. vanl. havehan är (var) bortrest he has (had) gone awayhan är bortrest sedan en vecka he has been away for a week
substantiv~tfilos.vara[t] existence, beingpartikelverbvara avbe off osv.; se ex. under avvara av med ha förlorat have lost; vara kvitt have got (be) rid of; avvara spare; klara sig utan do (manage) withoutvara bortabe away osv.; se bortavara borta från arbetet äv. stay away from…vara efterförföljavara efter ngn be after sb, be on sb's tracksvara på efterkälkenvara efter i (med) ngt be behind in (behind[hand] with)…vara efter med [betalningen av] hyran äv. be in arrears with…vara emot ngtbe against…; ogilla äv. be opposed to…vara frammese under frammevara för ngtbe for…; starkare be all for…; se äv. ex. under för, förvara förevara före [ngn] be ahead [of sb]; bildl. äv. be in advance of sb; i tid o. ordning be before (in front of) sbvara ikontakten är i the plug is in (connected)korken är i the cork is in the bottlenyckeln är i the key is in the lockvara kvarstanna remain, stay [on]; se äv. ex. under kvarvara meddeltaga take part; närvara be present <på (vid) at>; finnas med el. vara medräknad be includedär böckerna med? har vi fått med have we got…?; har du med did you bring…?är du med? förstår du mig do you follow [me]?, do you get what I mean?får jag vara med? may I join in?; göra er sällskap may I join you?, may I make one of the party?han är med henne överallt he accompanies (goes with) her…hon var inte med tåget she didn't come with…vara med sin tid keep up with the times, be (keep) up to datehan var med [oss] när vi… he was with us when we…jag var med [när det hände] I was there (present) [when it happened]jag är med i en förening I am a member of…han var med i kriget he served (was) in…vara med om (på) samtycka till agree (consent) to; gilla approve of; vara villig till be ready (game) for; bidraga till contribute tovara med om bevittna see, witness; deltaga i take part in; t.ex. kupp äv. be a party to; uppleva experience; genomgå go (be, live) through; råka ut för meet withvara med om att (+ inf.): medverka do one's share towards + ing-form; hjälpa till help to + inf.han berättade allt han varit med om …all that had happened to him, …all his experiencesvara med om [i sin livstid] live to seejag har varit med om snö i september I have known snow…hur är det med henne? hur mår hon how is she?, how does she feel?vad är det med henne? what's the matter (what's wrong) with her?; vad har hänt henne? what has happened to her?vara om siglook after one's own interests, look after number one; vara närig be on the make, have an eye to the main chancevara påallm. be on; gå, om t.ex. motor äv. be runningbildl.:vara på ngn ligga efter be on at sb; slå ner på be down on sbvara på ngt röra vid be at sthvara tillexist, beden är till för att (+ inf.) it is there to + inf.det är det den är till för that's what it is there (avsedd meant) forvara till sig be beside oneselfvara urkontakten är ur the plug is out (disconnected)nyckeln är ur the key is not in the lockvara överbe over osv.; se ex. under över
© NE Nationalencyklopedin AB