Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

filtsubstantiv~en, ~arblanket; pläd travel rugtyg felt, felting
plädsubstantiv~en, ~ar[res]filt [travelling] rug
svepatransitivt verbsvepte, sveptallm. wrap [up]; minor:röja sweep; söka sweep for; tömma (glas o.d.), vard. knock backsvepa en filt om ett barn wrap a baby [up] in a blanketsvepa en sjal om axlarna wrap a shawl round one's shoulderssvepa ett lik shroud a corpseintransitivt verbsvepte, sveptom t.ex. vind sweepen våg av missnöje svepte över landet …swept [over] the country
partikelverbsvepa framom t.ex. vind sweep alongsnöstormen svepte fram över landet …swept over the countrysvepa förbisweep by (past)svepa i sigtömma, vard. knock backsvepa intr. wrap [up] <i in>svepa in sig wrap [oneself] upitr. sweep inhon svepte in i rummet she swept into the roomsvepa med sig ngtom t.ex. vind el. våg sweep sth along (away) with itsvepa omhan svepte rocken [tätare] om sig he wrapped himself up [more tightly] in his coat
1 rullatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~troll äv. sjö.rulla tummarna twiddle (twirl) one's thumbs äv. bildl.låta pengarna rulla make the money flyrulla med ögonen roll one's eyes
reflexivt verb~de, ~trulla sig roll; om blad o.d. curl [up]rulla sig i pengar be rolling in money
partikelverbrulla bortitr. (om fordon) roll away (off)tr. (vagn o.d.) wheel awayrulla i gångrulla ihoproll uprulla ihop sig om djur roll (coil) itself uprulla invagn o.d. wheel inrulla in ngn (ngt) i en filt roll up (wrap)…in a blankettåget rullade in på stationen the train pulled in at…rulla påom år roll on (by)projektetrullar …is coming along nicelyrulla uppngt hoprullat unroll; gardin draw (pull) up; kavla upp roll up; spioneriaffär o.d. reveal, exposerulla utngt hoprullat unrollrulla ut röda mattan roll out the red carpet
2 under
under delas in i ordklasserna
I preposition
IIadverb
preposition
Prepositionenundermotsvaras vanligen avunderi uttryck somunderbordet = underthe table.
En annan motsvarighet är below, t.ex. skriv inteunderden här raden = do not writebelowthis line.
I tidsuttryck används vanligen during eller in t.ex. undersommaren = inthe summer, under dagen = duringthe day.
under används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket under förutsättning under uppslagsordet förutsättning, uttrycket bjuda under under uppslagsordet bjuda osv.
Rumsbetydelse
anger att något är täckt av något eller är placerat lägre, vanligen under; i betydelsen 'nedanför' när relativt stor nivåskillnad föreligger below; fomellare än de båda föregående övers. beneathgömma sig (ligga) under ngt hide (lie) under sthsimma under vattnet swim under the waterköket är rakt under mitt rum the kitchen is directly below my roomhunden kom fram under bordet the dog came out from under the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod during; med mindre betoning på tidslängden in; för att särskilt framhäva hela förloppet 'under hela' throughoutunder dagen during the dayunder kriget during (in) the warunder hela kriget throughout the warunder deras samtal during their conversationunder sommaren during [the] summerunder de senaste åren in recent years
anger hur länge något pågår, ofta med räkneord fordet regnade under fem dagar it rained for five days
Mått
anger att något är mindre eller understiger någonting under, less, than, belowunder 50 kronor (kilo, år) under fifty kronor (kilos, years)under hälften [av] under half [of], less than half [of]barn under 12 år children under twelve, children under the age of twelve, children under twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser below5 grader under noll 5 degrees below zero1000 m under havsytan 1000 m below sea level
Andra betydelser
anger underlydande ställning o.d under; i fråga om rang belowEngland lydande under drottning Viktoria England under Queen Victoriaunder ngns befäl (beskydd) under sb's command (protection)stå under ngn i rang be (rank) below sb
anger samtidighetvi förlorade den under flytten we lost it when we moved, we lost it while we were movingunder snyftningar berättade hon… sobbing (amid sobs) she told me…under tystnad såg de hur… silently they saw how…middagens åts under tystnad dinner was eaten in silence
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. liggaunderunder ligga); underneath; nedanför below; litt. samt i vissa fall beneathen platta med filt under …under it, …underneath [it]lägga underen platta [under ngt] put…underneath [sth], put…under sthde som bor [i våningen] under the people in the flat (amer. apartment) below, the people belowskriv under här! sign (put your name) here!
över
över delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen över motsvaras vanligen av over i uttryck som lampan hängeröverbordet = the lamp hangsoverthe table.
En annan motsvarighet är above, t.ex. vångingsplanetöveross = the flooraboveus.
över används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket överförväntan under uppslagsordet förväntan, uttrycket sörjaöver under uppslagsordet sörja osv.
Rumsbetydelse
anger att något täcker någonting eller är placerat högre, vanligen over; i betydelsen 'ovanför' 'när relativt stor nivåskillnad föreligger abovehon hade på en stor jacka över tröjan she wore a big jacket over her sweaterlampan hänger över bordet the lamp hangs over (above) the tablehögt över våra huvuden high above our headsrummet rakt över butiken the room directly above the shopvåningsplanet över oss the floor above ushoppa över ett dike jump over a ditchhans röst hördes över sorlet his voice was heard above the murmur
anger spridning overöver hela världen all over the world, throughout the worldutspridda över hela golvet spread out all over the floor
betydelsen tvärsöver, spec. över en plan yta across, overbo över gården live across the courtyardbron över floden the bridge over (across) the riveröver gatan walk across the street; vanl. cross the streetsträcka sig över bordet stretch across (over) the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod overresa bort över julen (sommaren) go away over Christmas (the summer)
anger klockslag past; amer. vanl. afterklockan är fem över fem it is five past (amer. after) five
Mått
anger att något är större eller överstiger någonting over, more than, aboveöver 50 kronor (kilo, år) over fifty kronor (kilos, years)över hälften [av] over half [of], more than half [of]barn över 12 år children over twelve, children over the age of twelve, children over twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser above5 grader över noll 5 degrees above zero1000 m över havsytan 1000 m above sea level
Andra betydelser
i uttryck av typen 'en karta över Sverige' ofta of; för att ange ett ämne, tema ofta onen biografi över Strindberg a biography of Strindbergen karta över Sverige a map of Swedenen satir över a satire on; a satire uponen översikt över ngt a survey of sthföreläsa över ett ämne lecture on a subject
i betydelsen 'med anledning av', 'angående' o.d. vid vissa adjektiv och verb, spec. sådana som uttrycker en känsla about, at; ibland offörtjust över delighted atförvånad över surprised atorolig över worried aboutvara otålig över be impatient atstolt över proud ofundra över wonder at
i betydelsen 'medan man dricker'en pratstund över en kopp te a chat over a cup of tea
i betydeksen 'via' viatåg till London över Ostende trains to London via Ostend
för att beteckna makt o.d. vanl. over; i fråga om rang abovemakt över power overseger över victory overstå över ngn i rang be above sb, rank above sb
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sova överunder sova)over; above; across (för betydelseskillnaderna se överovan)en säng med en filt över …with a blanket over itde som bor [i våningen] över the people in the flat (amer. apartment) abovehåll paraplyet över [den (dem)] hold…over it (them)lägga [någonting] övermaten put something over…resa över till England go over to Englandjag har varit över hos dem I've been round to their place
slut over; förbi äv. pastdet värsta (värken) är över nu …is over nowfaran är över the danger is over (past)kriget var över the war was over (at an end)jag är glad att det är över I'm glad it's over [and done with]
kvar left, [left] over (jfr kvar); till förfogande to sparejag har 50 kronor över I have…left [over]det som blev över what was left [over], the remaindernär jag har tid över when I have time to sparehar du några minuter över? äv. can you spare me a few minutes?
läggatransitivt verblade, lagtplacera:allm. put; större föremål äv. place; spec. i liggande ställning lay; lägga till sängs put…to bed; sätta på (t.ex. förband) applylägga ett brev i (på) brevlådan put (drop) a letter in[to]…lägga ansvaret (skulden) på ngn lay the responsibility (blame) on…lägga pengar på ngt spend money on…fackspr.:t.ex. golv lay; t.ex. vägar lay down, construct
intransitivt verblade, lagtlägga på hullet, se under hull
reflexivt verblade, lagt~ sig a)i eg. betydelse (äv.lägga sig ned) lie down; gå till sängs go to bed; placera sig (t.ex. i bakhåll) place oneself; sport.:boxn. o.d. take a dive; om lag throw the (resp. a) gamelägga sig och vila (lie down [to rest])lägga sig i t.ex. veck formlägga sig i rätt fil get into…läggavända sig på sidan turn on one's side b) bildl.:avta (om t.ex. storm o.d.) abate, subside; gå över pass off; om svullnad go down c) frysa:om vattendrag freeze over; om is freeze
partikelverblägga anlägga an [med geväret] present [one's gun] < at>lägga an på ngn make up to…, make a dead set at…lägga avvard., upphöra el. sluta upp pack it in, call it a dayhan har lagt av med tennis he has stopped playing tennislägg av! a) sluta med det där! stop it (that)!, cut it out! b) försök inte! come off it!, get away [with you]!; amer. don't give me that line (stuff)!lägga bortifrån sig put down (aside); sluta med drop, give uplägga emellanbetala mellanskillnaden give…into the bargainlägga framta fram put out <ngt åt ngn sth for sb>; till påseende displaybildl.:redogöra för (t.ex. planer, åsikter) put forward, propound; utveckla (t.ex. idéer) set out; presentera:t.ex. förslag el. uppsats submit <för ngn to…>; lagförslag present; förete (t.ex. bevis) produce, adduce; offentliggöra publishlägga förservera serve [out], dish [out] <ngn to sb>lägga iput in; tillsätta add; bifoga encloselägga i ngt i… put sth in[to]…; tillsätta add sth to…; bifoga enclose sth in…lägga i en växel engage…lägga i ettan[s växel] äv. put the (resp. a) car in first [gear]lägga sig i, bildl.se blanda sig iunder blandalägg dig inte i det här don't interfere, mind your own businesslägga ifrån sigput…down <bordet on…>; undan el. bort put away (aside); lämna kvar leave […behind]; förlägga mislaylägga ihopput (piece)…together; sammanslå äv. join; plocka ihop äv. collect; vika ihop fold [up]; tillsluta shut; addera ihop add uplägga ihop två och två add two to two; bildl. put two and two togetherlägga in (se äv. lägga iovan)stoppa o.d. in put…in; slå in wrap up; infoga put in, insert; t.ex. ngt i ett program introduce; bifoga (t.ex. i brev) enclose; lägga på (t.ex. parkettgolv) put down; sömnad. take inlägga in ngt i en ask put (emballera pack) sth in[to]…lägga in data. install <ett program på en dator a program on a computer>konservera:allm. preserve; i glasburk bottle; i plåtburk can, tin; i salt el. ättika etc. pickleinkomma med (t.ex. protest) enter, lodgelägga in en ansökan hos ngn om ngt apply to sb for sth, file an application with sb for sthlägga in om anstånd put in for…lägga nedeg. put (i liggande ställning lay)…down; ~ från sig put (lay) down; packa ned pack; gräva ned (t.ex. ledning) lay; sömnad. let downlägga ned ngt i en ask put (packa pack) sth into…lägga ned en krans på en grav lay a wreath…upphöra med (t.ex. verksamhet) discontinue; inställa (t.ex. drift, järnvägslinje) shut down; stänga (t.ex. fabrik) close [down]; inte fullfölja (t.ex. process) withdraw; teaterpjäs take off; tidning discontinueanvända el. offra (t.ex. pengar, möda, tid) spend, expend <på ngt (på att + inf.) on sth (in + ing-form)>lägga ned arbete på ngt äv. put in…on sth, put…into sthjakt., döda bring downlägga omförbinda bandage; sår dressändra change, alter; ordna om rearrange; omorganisera reorganizelägga om produktionen till… switch over production to…lägga om trafiken divert [the] trafficlägga påeg. put on; t.ex. förband äv. apply < to>; t.ex. färg äv. lay on; tillsätta add; posta post; amer. maillägga på en duk på bordet put (breda ut spread) a cloth on…lägga på ngn en filt put…over sblägga på [luren] tele. hang up, ring offt.ex. skatter impose <ngn (ngt) on…>lägga på ngn arbete (ansvar) saddle sb with…ökaläggafemtio kronor på priset (på varorna) raise the price (the price of the goods) by…lägga10 % på räkningen put an extra…on the billlägga tilltr.:tillfoga add; bidra med contributerfllägga sig till med skaffa sig:t.ex. skägg grow; t.ex. bil buy oneself; t.ex. vanor el. åsikter adoptitr.,sjö.:förtöja berth <vid at>; landa land; anlöpa call <vid at>lägga undanlägga bort o. reservera put aside; plocka undan put away; spara put away, lay aside (by)lägga undan till en bil save up for…lägga underlägga under sig subdue, subjugate; erövra conquerlägga uppplacera put…up <hyllan on…>visa (t.ex. kort, pengar) put downlägga upp korten bildl. show one's cards (hand)kok. dish uplägga upp ngt på ett fat arrange (place) sth on…sömnad.:korta shorten; vika upp tuck up; stickning o.d.:maskor cast on; till plagg set uplägga upp håret [på spolar] set…on rollersmagasinera el. förråd o.d. lay up (in)lägga upp en båt lay…upplanlägga:t.ex. arbete organize, plan; t.ex. program arrange, draw up; t.ex. kortregister make [out]lägga upp ett konto (ett lån) open an account (issue a loan)lägga upp på Internet uploadlägga upp ett skratt break into laughterlägga upp sig vard., sexuellt put out <för ngn for sb>lägga ur växelnput…into neutrallägga uteg. lay (placera put)…out; breda ut äv. spread <golvet on…>data. put out <en hemsida på Internet a web page on the Internet>sömnad. let outpengar:ge ut spend, lay out; betala pay <för ngt (ngn) for…>jag kan lägga ut för dig …pay [the money] for youbli tjockare fill out, put on weightsjö.lägga ut [ifrån land] put out (off) [from…]lägga sig ut för ngn hjälpa intercede (plead) for sb; söka vinna make up to sbarbete farm outlägga överplacera över (t.ex. en duk) lay (put, place, breda spread)…overlägga över maten [med någonting] el. lägga över [någonting över] maten put something over…, cover…[with something]läggaflytta över ngt put (bildl. shift)…on to
© NE Nationalencyklopedin AB