Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fetadjektivfettfat äv. bildl.; om t.ex. fläsk äv. fatty; fetlagd äv. stout, corpulent, fleshy; abnormt obese; välgödd äv. well-fed; flottig oily, greasyfet hy greasy skinfett hår greasy hairfet jord fat soilfet mat rich (fatty) food; flottig greasy foodfet mjölk rich (fatty) milkfeta rubriker big headlinesfet stil, se fetstilbli fet grow (get) fat (om person äv. stout); speciellt om djur fattendet blir man inte fet bildl. you won't grow fat on (get much out of) thatdet fetaköttet the fat part[s (pl.)] of…han har det inte för fett he is none too well off
övergöddadjektiv-göttfet overfedövergödda sjöar eutrophicated seas
oformligadjektiv~tformlös formless, shapeless; uppsvälld bloated; mycket fet enormously fat; vanskapt deformed
mäktigadjektiv~tkraftfull powerful; känslobetonat mighty; storartad majestic, grand, grandiose, great; väldig el. stor tremendous, immense, hugeen mäktig furste a powerful sovereignom föda:tung heavy; fet [o. söt] rich
tjockadjektiv~tthick inte om person; om person samt om sak i betydelsen 'kraftig' stout; fet fat; knubbig chubby; tät el. t.ex. om rök densetjock och fet stout, fatkort och tjock ofta stocky, squat, stumpytjocka händer podgy handstjocka kläder vanl. heavy clotheshela tjocka släkten skämts. the whole clanhon fick något tjockt i halsen bildl. she felt a lump in her throatluften var tjock av rök the air was thick with smokedet var tjockt med folk på gatan the street was packed with people
mageradjektiv~t, magrainte fet el. allm. lean; smal (om person o. kroppsdelar) vanl. thin; vard. skinny; bildl. vanl. meagre; knapp (om t.ex. inkomst, lön) äv. scanty; klen, dålig (om t.ex. tröst, resultat) äv. poormager jord poor (meagre) soilmagerhalvfet ost low-fat cheesebli mager, se magra
kraftigadjektiv~tkraftfull powerful; kraftigt verkande äv. potenten kraftig dos a strong (stiff) dosekraftiga påtryckningar strong pressure (sg.)ett kraftigt slag a powerful (strong, violent, hard, heavy) blow
stor el. avsevärd el. t.ex. förlust el. minskning el. ökning great, big, substantial, considerable; om t.ex. nedgång äv. heavy; om t.ex. ökning äv. sharp, steepen kraftig prissänkning äv. a drastic reduction of (in) prices
stor till växten el. omfånget big; stadigt byggd sturdy, robust; fetlagd stoutkraftig benstomme sturdy framekraftig karl strapping (robust, hefty, strong) fellowkraftigt rep stout ropekraftiga skor stout (strong) shoeskraftigt tyg strong (heavy) material (cloth)
om mat el. måltid:bastant substantial, solid; närande nourishing, nutritious; fet rich; 'tung' heavy
tålatransitivt verbtålde, tåltuthärda el. fördraga bear; endure (endast med personsubj.); stå ut med el. inte ta skada av el. tillåta stand; finna sig i suffer, put up with, toleratejag tål det (honom) inte I can't bear (stand, put up with)…inte tåla drag be very susceptible to draughts (amer. drafts)hon tål en hel del [sprit] she can hold her (has a head for) liquortåla [en] jämförelse med bear (stand) comparison withhan har fått så mycket han tål a) alkohol he has had as much as he can stand (carry) b) stryk el. ovett o.d. he has had all he can beartåla påfrestningar[na] bildl. stand the strainhon tål inte skämt she can't take a jokede tål inte varandra they can't stand each other, there is no love lost between themge honom vad han tål! vard. sock it to him!han tål inte att någon avbryter honom he can't stand (bear) anyone interrupting himtålaförtjäna att diskuteras merit discussiondet tål att tänka på, se tänkavara illa tåld av ngn be in bad favour (amer. favor) with…, be in bad odour (amer. odor) with…jag tål inte [att äta] fet mat vanl. …disagrees with (upsets, doesn't suit) me
reflexivt verbtålde, tålttåla sig vard. have patience, be patient
© NE Nationalencyklopedin AB