Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femtonräkneordfifteenklockan 15 at 3 o'clock in the afternoon, at 3 p.m.; se femför ex. o. fem-för sammansättningar
sextonräkneordsixteen; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningar
fjortonräkneordfourteenfjorton dagar a fortnight; spec. amer. two weeks; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningar
trettonräkneordthirteendet går tretton på dussinet they are ten a penny; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningar
sjuttonräkneordseventeen; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningari svordomar el. vissa uttryck: Lord!ja, för sjutton! yes, damn it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth should I do that?full i sjutton full of mischiefdet var dyrt som sjutton it cost the earth
prepositionom rum on; 'inom' el. framför namn på större ö vanligen in; 'vid' at; om riktning to, into, on to Hamngatan in Hamngatan; amer. on Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan himlen in the skybo hotell stay at a hotel landet in the countryhan hade inga pengar sig he had no money on (about) him sjön till havs at sea torget in the marketgöra ett besök på… pay a visit to… bio go to the cinemaden går bio it's on at the cinemaknacka dörren knock at the doorfara (fara ut) landet go into the countrystiga tåget get on the trainom tidde är födda samma dag they were born on the same day samma gång at the same time fritiden in one's leisure time hösten in the autumn fredag morgon on Friday morningi dag morgonen this morning 1900-talet in the 20th centuryvi har en vecka oss we've got a weekvi har till lördag oss we've got till Saturdayvid ordningsföljd aftergång gång time after time'per' indet går 100 pence ett pund there are 100 pence in a poundi prepositionsattribut of; 'lydande på' foren check 500 kronor a cheque for 500 kronoren flicka femton år a girl of fifteenen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen sedel fem pund a five-pound noteandra uttryck engelska in Englishsäga ngt skoj say sth for a jokearbeta ngt work at sthjag märkte hennes ögon att… I could tell by her eyes that…blind ena ögat blind in one eye
adverben burk med lock a pot with a lid on ithan rodde he rowed on, he went on rowing
© NE Nationalencyklopedin AB