Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fattasintransitivt deponensverbfattades, fattatsfinnas i otillräcklig mängd be wanting (lacking); saknas be missing; behövas be neededdet fattas 500 kronor i kassan there is a deficit of 500 kronordet fattas (fattades) bara att jag skulle…! I wouldn't dream of + ing-form!fattas bara! I should jolly well think so!det fattades bara det! iron. that's all that was missing (needed)!
falleraintransitivt verb~de, ~tfattas fail; slå fel go wrong
felandeadjektivoböjl.som fattas missing, wantingden felande länken the missing linksom begår fel erring
bristaintransitivt verbbrast, brustitsprängas burst; om blodkärl äv. rupture; slitas (brytas) av break, snap; spricka el. ge vika give waybrusten blindtarm med.  ruptured appendixbrustna illusioner shattered illusionsmitt tålamod brast my patience gave waybrista i gråt burst into tearsbrista [ut] i skratt burst out laughing, burst into laughterfattas fall short, be wanting (lacking)brista i aktning äv. fail in respect
1 tackatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tthank; högtidl. express one's thanks (gratitude, acknowledgement[s]) <ngn to sb>tacka och ta emot accept [it] and be grateful (thankful)jo jag tackar jag! det var inte dåligt well, I say!; well, well!tackar som frågar! ung. kind of you to ask!tackar,tackar! thanks a lot!tacka ja (nej) till ngt accept (decline) sth [with many thanks]tacka [ngn] för senast (sist) bjudning el. ung. thank sb for his (resp. her) hospitalitydet har du dig själv att tacka för skyll dig själv! you have yourself to thank (blame) for it; du har velat det you have been asking for itingenting att tacka för! don't mention it!, not at all!, that's all right!tacka för det! naturligtvis of course!; det fattas bara annat I should think so!tacka vet jag… give me…[any day]
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
© NE Nationalencyklopedin AB