Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fastställatransitivt verb-ställde, -ställtbestämma appoint, fix, stipulate, establish, lay downfastställa dag appoint (fix) a dayfastställt pris fixed (set, stipulated) pricestadfästa confirm, ratify, sanctionfastställa balansräkningen adopt the balance sheetkonstatera establish
identitetsubstantiv~en, ~eridentityfastställa ngns identitet establish sb's identitystyrka sin identitet prove one's identity
fastslåtransitivt verb-slog, -slagitbildl.hävda lay it down, maintainbevisa prove; fastställa establish <att the fact that>bestämma settle, fix
konstateratransitivt verb~de, ~tfastställa establish <att the fact that>; bekräfta certify; verify; [på]visa showjag bara konstaterar faktum (fakta) I am merely (only) stating a fact (facts)
noteratransitivt verb~de, ~tanteckna note (take) down, make a note of; konstatera el. lägga märke till el. lägga på minnet note; bokföra enter, book; uppge (fastställa) priset på quote <i, till at>; sport.el.friare el. t.ex. seger record, register; t.ex. framgång el. poäng scorenoterade priser på varor (värdepapper) quotations (prices quoted) for…
värderatransitivt verb~de, ~tberäkna el. taxera el. fastställa värdet på value, estimate [the value of]; på uppdrag appraise; om myndighet assess, rate <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>värdera för högt (lågt) overestimate (underestimate)uppskatta value; sätta värde på appreciate; högakta esteem…kan inte värderas högt nog …cannot be too highly praised
beräknatransitivt verb~de, ~tallm. calculate; uppskatta estimate <till at>; genom beräkning fastställa determine; räkna ut compute; anslå el. t.ex. viss tid för ngt allowberäkna…per person i matrecept allow…per personnär beräknar du vara färdig? when do you expect to be finished?huset beräknas vara färdigt den 3 juni the house is expected to be ready (finished) June 3rd
överensadverbvara överens ense agree, be agreed <om on>komma överens om ngt agree (come to an agreement) on (about) sth; träffa en uppgörelse om come to terms about sth; fastställa arrange (settle) sthkomma överens om att träffas agree to meet, make an appointmentkomma bra (dåligt) överens med ngn get on well (not get on) with sbstämma överens agree, be in accordance; passa ihop äv. tally, correspond <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>inte stämma överens äv. disagree
bestämmatransitivt verb-stämde, -stämtallm. determine äv. begränsa, utröna; fastställa äv. fix, settle; besluta el. inverka avgörande på äv. decide; [närmare] ange state, indicate; definiera define; gram. modify, qualifydet får du bestämma [själv] that's (it's) for you to decide, that's up to youbestämma en dag för… decide on (fix) a day for…reflexivt verb-stämde, -stämtbestämma sig decide <för [up]on; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>; make up one's mind <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; come to a decision <angående upon (as to)>han har svårt att bestämma sig it is difficult for him to make up his mind; vard., friare he chops and changesvi bestämde oss för den dyrare mattan we decided in favour of the more expensive carpet
ställatransitivt verbställde, ställtplacera:allm. put, place; sätta äv. set; i upprätt ställning äv. stand; mots. lägga put…up, place…upright; ordna t.ex. i storleksordning place, arrange; låta stå el. förvara keep; lämna leaveställangt kallt put (förvara keep)…in a cool placeställas inför en svårighet äv. be brought face to face with…ställa ngn (vara ställd, ställas) inför valet mellan A och B make sb (have to) choose between…man ställs ofta inför den frågan one is often faced with that questionställangt till förfogande make…availabledet är ställt utom allt tvivel att… it is beyond [all] doubt that…
ställa in setställa sin klocka armbandsklocka set one's watch
rikta el. t.ex. sina steg direct; t.ex. brev el. ord äv. addressställa en fråga till ngn ask…a question, put a question to…
(äv. itr.) inrätta, ordna arrangesom det nu är ställt as (the way) things are (matters stand) nowsom jag har det ställt in my situationhan har det bra ställt ekonomiskt he is well offdet är illa ställt med landet …is in a bad way; styra och ställa, se styra
framställa:t.ex. problem set, pose; t.ex. frågor ask, put; uppställa el. t.ex. krav, villkor make; lämna:t.ex. garanti give, furnish; t.ex. säkerhet äv. put upfrågan är felaktigt ställd …is wrongly put
reflexivt verbställde, ställt~ sig a) placera sig place oneself, take one's stand, station oneself <bredvid ngn at sb's side>[kom och] ställ dig här! [come and] stand here!ställa sig i kö (rad) queue (speciellt amer. line) upställa sig i kön take one's place in…ställa sig i vägen för ngn put oneself in sb's wayställa sig på en stol get up on…ställa sig upp stand upp, rise
b) bete (förhålla) sig behave, act; vara bejag vet inte hur jag ska ställa mig tycka …what attitude (view) to takeställa sig skeptisk [till…] take up (assume) a sceptical (amer. skeptical) attitude [towards…]hur ställer han sig till saken? what is his attitude towards (are his views on) the matter?
partikelverbställa avställa av bilen avregistrera deregister the car temporarilyställa framställa för en skärmput (place)…in frontställa ifrån sigput (set)…down; undan el. bort put away (aside)ställa ineg. put…in (inomhus inside); lämna till förvaring depositställa in ngt i ett skåp put sth in[to]…reglera el. t.ex. apparat el. kikare adjust; t.ex. bländare set; t.ex. avståndsmätare set, bring…into focus; anpassa accommodate <efter to>ställa in programmera videon programme the videose inställaställa in sig på ngt bereda sig på prepare [oneself] for sth; räkna med count on (expect) sthställa sig in hos ngn curry favour (amer. favor) with…; krypa, fjäska för äv. cringe to…, fawn on…; vard. suck up to…ställa omomorganisera reorganize; produktion convert, change (switch) overställa om posten till landet have one's mail (post) sent on to…ställa om sig efter nya förhållanden adapt (adjust) oneself to…klockan reset; se äv. ställa framovan ställa tillbakanedanställa sammansamla, utarbeta:t.ex. antologi, register compileställa tillställa till [med] anordna arrange, organize, get up; sätta i gång med start; t.ex. bråk make; vard. kick up; t.ex. kravaller el. oroligheter create; vålla causeställa till [med] bröllop arrange a weddingställa till [med] fest give (get up, vard. throw) a partyvad har du nu ställt till [med]? what have you been up to (gjort done) now?ställa till det illa för sig get [oneself] into a messställa till stöka till el. smutsa ned make a mess <i (på) in (on)>ställa tillbakapå sin plats put…back, replaceklocka put (set)…back <en timme an hour>ställa tilbaka klockan [till vintertid] put the time back [to winter time]ställa undanställa bortel.reservera put aside; plocka undan put awayställa uppplacera put…up; t.ex. schackpjäser set up, lay out; ordna el. t.ex. i grupper place, arrangeställa upp ngt på en hylla put sth up (place sth) on…uppbåda el. t.ex. en armé set up, raiseställa upp [med] ett starkt lag (sitt bästa lag) t.ex. i fotboll field (put up) a team (one's best team)deltaga take part, join in (compete); kandidera offer oneself as a candidateställa upp mot… i tävling meet…, take on…ställa upp som presidentkandidat (i presidentvalet) amer. run for President (the Presidency)han ställer upp till omval he is seeking re-election; polit. äv. he is standing (amer. running) againhjälpa till el. stödjahan ställer alltid upp för sina vänner he always stands by his friendshon ställer alltid upp hjälper alltid till she is always willing to helpgöra upp el. t.ex. program el. rapport draw up; t.ex. lista make [out]; ekvation form, set up; disponera arrange, organizeframställa el. t.ex. teori put forward, advance; t.ex. problem pose; t.ex. villkor make; fastställa el. t.ex. regel lay downställa upp ngt som sitt ideal (mål) set…up as one's ideal (make…one's goal)ställa upp sig placera sig take one's stand; om flera äv. form up; mil. draw up; arrangera sig get into positionställa upp sig på led (i rad) line up, stand in a lineställa utplacera put…out (utanför outside, utomhus outdoors); vaktpost post, stationutfärda:allm. make out; växel o.d. äv. draw; pass o.d. äv. issueställa ut en check make out a chequevisa exhibit, show; varor i t.ex. skyltfönster äv. display, exposekonstnären ställer ut i Paris just nu the artist is holding an exhibition (is exhibiting) in Paris…
© NE Nationalencyklopedin AB