Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 fasatransitivt verb~de, ~tfasa [av] avjämna bevel, chamferfasa ut gradvis avveckla phase outelektr. synchronize
1 fasasubstantiv~n, fasorblandad med avsky horror; skräck terror; bävan dread (endast sg.)krigets fasor the horrors of wardet är min fasa it is my pet aversionstel av fasa paralysed with terrorfylla ngn med fasa fill (strike) sb with horror (terror), horrify (terrify) sbintransitivt verb~de, ~tfrukta shudder <för at>fasa för ngt shudder at sthjag fasar för vad som kan hända om… I shudder at [the thought of] what can happen if…
förfäransubstantiv=, enfasa horror; svagare dismaytill allas förfäran to everyone's dismay (horror)
förstenadadjektiv-stenat, ~epetrifiedförstenad av fasa petrified with horror
ångestsubstantiv~en[state of] anxiety; vånda anguish, agony; fasa dread, terror; fruktan fear
bleknaintransitivt verb~de, ~tom person turn pale <av fasa with…>; poet. pale; om färg o.d.el.bildl. el. t.ex. om minne fade
sneddatransitivt verb~de, ~tsnedda [av] t.ex. hörn cut…off obliquely; tekn., fasa av bevel, chamfertransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnedda [över] gatan slant across…, cross…
blekadjektiv~tpale; starkare pallid, white; sjukligt wan; glåmig, gulblek sallow; svag faintinte den blekaste aning not the faintest (foggiest) [idea]göra ett blekt intryck …a feeble impressionbli blek [av fasa] turn pale [with terror]
avskytransitivt verb~dde, ~ttloathe, detest, abhorsubstantiv~nloathing <för for>, detestation, abhorrence <för of>; vedervilja disgust <för at>; [ngns] fasa abomination, horrorkänna avsky för feel a loathing for, loathe etc.; jfr avskyväcka avsky hos ngn för ngt fill sb with loathing for sthvända sig bort i avsky …in disgust
skräcksubstantiv~enterror; fruktan fright, dread; fasa horror <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; plötslig scare, panicinjaga skräck i ngn sätta ~ i ngn strike terror into sb, strike sb with terrorhan var skolans skräck …the terror of the school
© NE Nationalencyklopedin AB