Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 farasubstantiv~n, farordanger; storel.hotande peril; risk risk; vågspel hazarddet är ingen fara you (we etc.) needn't worry!någon fara för hans liv föreligger inte his life is not in dangerdet är ingen fara med honom there is no need to worry about him, he's all rightutsätta ngn för fara expose sb to danger (peril), put sb in jeopardy, jeopardize (endanger, imperil) sbvara i fara be in danger; äventyras be endangered (imperilled)vara utom fara be out of dangervid fara in case of danger
2 faraintransitivt verbfor, faritfärdas el. speciellt till en plats go <till to>; avresa leave, start, depart, set out <till i samtliga fall for>; go off (away) <till to>; resa travelfara söderut go [to the] southvi for samma väg we travelled by the same routefara sin väg go away, leave
ila el. rusa rush, tear, dash; plötsligt dart, shoot; susa whizhan fick ett slag så att han for i väggen …flew against the wallkomma farande come rushing (tearing) alongkomma farande in i rummet come rushing (dashing, stojande bursting) into the room
bildl.fara illa fare badly, be badly treatedbilen far illa av att (+ inf.) it is bad for the car to + inf.vad är det han far efter? what is on his mind?, what is he thinking about?fara med osanning tell lies, be a liar
partikelverb (jfr köra o. resa)fara avlocket for av …flew offfararusa av och an dash (dart) to and frofara bortresa go (köra drive) away <från from>fara efter ngnfara frameg.:komma farande go (köra drive) aheadbildl.:bete sig carry (go) on; härja ravage, cause havocfara förbigo (köra drive, rusa dash) past (by); passera passfara ijag undrar vad som har farit i honom …what has taken possession of (got into) himfara infara in i enter, go intofara in till staden go in (om storstad up) to townfara i vägstart, go off, set out; rusa go (rush) off, hurry awayfara omkringgo (travel, köra drive) about; om sak run (rulla roll) aboutfara omkring flänga bustle aboutfara tillbakaåtervända go backfara upprusa upp jump up, jump to one's feetöppna sig fly open, openfara upp ur sängen jump out of bedfara uteg. go (köra drive) outfara ut på (till) landet go into the countrybildl.fara ut mot ngn let fly at (skälla på rail at) sbfara vidarego on, continue one's journeyfara övergo across, cross, traverse
överhängandeadjektivoböjl.nära förestående el. hotande impending; spec. om fara äv. imminent, immediatevid överhängande fara in an (in case of) emergencybrådskande el. pressande urgent
färdesubstantivoböjl., det är fara å (på) färde danger threatens (is imminent)
förkänningsubstantiv~en, ~arfeeling; av sjukdom äv. symptom; av fara äv. premonition
skottspolesubstantiv~n, -spolar, fara omkring som en skottspole dart about like mad
trygghetsubstantiv~ensecurity; utom fara safety; lugn självtillit confidence; självmedvetenhet assurance
vådasubstantiv~n, vådorfara danger, peril; risk riskav våda by misadventure; jur. accidentally
äventyratransitivt verb~de, ~tsätta på spel risk, hazard, jeopardize; utsätta för fara endanger, imperil
osanningsubstantiv~en, ~aruntruth; lögn lie, falsehoodtala (fara med) osanning tell lies (resp. a lie)
© NE Nationalencyklopedin AB