Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

faktorsubstantiv~n, ~erallm., matem. factor; beståndsdel äv. element <i of, in>den mänskliga faktorn the human factor (equation, element)dela upp i faktorer matem. factorizepå tryckeri foreman, overseer
momentsubstantiv~et, =faktor element, factor; punkt point; stadium stage, phasedet svåraste momentet i tävlingen the most difficult part (element) of…fys. el. tekn. moment
mänskligadjektiv~thuman; human humaneden mänskliga faktorn, se under faktorde mänskliga rättigheterna human rightsett mänskligare samhälle a more humane societyallt som står i mänsklig makt all that is humanly possibledet är mänskligt att fela el. att fela är mänskligt to err is human
avgörandeadjektivoböjl.om t.ex. steg el. seger el. skede decisive; om t.ex. skäl conclusive; om fråga el. punkt el. prov crucialen fråga (sak) av avgörande betydelse a question of vital (decisive) importanceavgörande faktor determining factori det avgörande ögonblicket at the crucial (critical) momentsubstantiv~t, ~nbeslut decision; fastställelse el. lösning av t.ex. fråga settlementföra till ett avgörande bring to a conclusion (an issue)i avgörandets stund at the crucial (critical) moment
omständighetsubstantiv~en, ~erallm. circumstance; faktiskt förhållande äv. fact; faktor factoromständigheter äv. state of affairs (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasconditionsförmildrande omständigheter extenuating circumstanceshan mår efter omständigheterna bra he is well, considering [the circumstances]under alla omständigheter at any rate, in any caseunder inga omständigheter under no circumstances, on no account, by no [manner of] meansleva i små omständigheter live in modest circumstancesutan [vidare] omständigheter invändningar without [further] ceremony
bryta (jfr bruten)transitivt verbbröt, brutitallm. break; kol el. malm mine; sten quarry; förpackning open; förbindelse break off, sever; ljus refract, diffractbryta arm arm-wrestlebryta armen break (med. fracture) one's armbryta en färg målarfärg break a colourbryta en förlovning break off an engagementbryta isen äv. bildl. break the icebryta sitt löfte break one's promisebryta ett samtal tele. disconnect (cut off) a callbryta servetter fold napkinsbryta strömmen elektr. break (interrupt) the circuit, switch off [the current]
intransitivt verbbröt, brutitbreak äv. om vågor <mot against>bryta med ngn break with sbbryta mot lag el. regel break; svagare infringe; lag äv. violate; ett förbud offend against…; en princip violate…vågorna bryts mot klipporna the waves are breaking against (on)…i uttal speak with an (a foreign) accentbryta på tyska speak with a German accent
reflexivt verbbröt, brutitbryta sig, se under resp. beton. part. under bryta
partikelverbbryta avbreak (knäcka snap) [off]bryta av mot kontrastera mot be in contrast to, contrast with; jfr avbrytabryta frambreak out, burst forth; om t.ex. solen break throughbryta igenomäv. mil. break throughbryta sig igenom break (force) one's way throughbryta ihopom personel.system etc. break down, collapsebryta inset in, come on; om fienden, havet break inbryta sig in i ett hus (hos ngn) break into a house (sb's home)bryta nedbreak down; förstöra äv. demolish; fys. äv. decompose <till into>; bildl. el. krossa shatterbryta [om]typogr. make up…[into pages]bryta sammanbreak down, collapsebryta upptr.bryta upp ett lås break open a lock, force a lock [open]itr.bryta upp från bordet make a movebryta uttr. break outbryta ut en faktor matem. remove (put) a factor outside the bracketbryta ut…ur sammanhanget detach (isolate)…from the contextitr. el. t.ex. om eld el. krig el. uppror el. epidemi break out; om åskväder come onrfl.bryta sig ut force one's way out
© NE Nationalencyklopedin AB