Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 förutadverbsjö. ahead
2 förutadverbom tid before; i förväg äv. beforehand, in advance; förr formerly; tidigare previously
dessförinnanadverbbefore then; förut beforehand, previously
omtaladadjektiv-talat, ~etalked-about; dryftad discussed; omnämnd mentionedden förut omtaladeprocessen the previously-mentioned…mycket omtaladd much discussed (talked of)vara omtaladd för sin duglighet be renowned (famous) for…; jfr äv. tala omunder tala
innankonjunktionbefore; i samband med nekande uttryck ibland (i betydelsen 'förrän') untilinnan dess, se dessförinnaninnan du berättade det, visste jag ingenting om saken until (before) you told me…; se äv. ex. under dröjaadverbtidsbetydelsese förutrumsbetydelseutan och innan, se utan
flestaadjektivsuperlativde flesta a) fören. most b) fristående:flertalet the majority; av alla människor äv. most (the majority of) people; av förut nämnda personer el. saker most of themde flesta pojkar most boysde flesta [av] pojkarna most of the boysden som gör de flesta felen (flest fel) …[the] most mistakes
igenadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta igenunder ta)på nytt againvad heter han nu igen ? now what's he called?om igen en gång till once moreom och om igen over and over againtillbaka el. åter backge igen hit backfylla igen fill up; med det innehåll som funnits där förut fill inknäppa igen button upslå igendörren shut…
precisadjektiv~tt.ex. om mått el. sätt precise; t.ex. om uppgift exactadverbexactly, precisely, justinte precis not exactlyjust precis! exactly!komma precis be punctual; vard. come dead on timepassa precis om kläder fit exactlyalla är precis lika stora …exactly the same sizekom precis klockan 8 …at eight [o'clock] sharp (precisely)precis som förut just as beforehan är sig precis lik he is the same as everdet är precis som vanligt it's the same as ever
förradverbförut beforehan njöt som aldrig förr …as he had never done beforevarken förr eller senare at no time before or afterfordomförr [i tiden (världen)] formerly, in former times (days)förr och nu then and nowförr hade (var) han… he used to have (be)…allt är som förr everything is as it used to be, nothing has changeddet var bättre förr things aren't what they used to betidigare sooner, earlierförr eller senare sooner or laterhellre rather, sooner
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
© NE Nationalencyklopedin AB