Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förtjänatransitivt verb~de, ~tvara värd:allm. deserve; t.ex. belöning äv. merithan fick vad han förtjänade he got what he deservedtransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse tjäna
uppehällesubstantiv~tliving, subsistencefritt uppehälle free board and lodgingförtjäna sitt uppehälle earn one's living (livelihood)
profiteraintransitivt verb~de, ~tförtjäna profit, benefit < by>; utnyttja take advantage < of>; gain an advantage < out of>
erkännandesubstantiv~t, ~nacknowledgement, confession, admission, recognition; jfr erkännaförtjäna erkännande deserve creditvärd allt erkännande worthy of all recognition
ärligadjektiv~thonest; rättfram straightforward; hederlig el. om t.ex. avsikt honourable; om t.ex. blick frank; uppriktig sincere; rättvis fairom jag ska vara ärligtycker jag honestly (to be honest)…ärligt spel (ärlig kamp) fair play (fight)ett ärligt svar an honest (a straight) answerärligt sätt äv. honestlyförtjäna sitt bröd på ärligt sätt make an honest living
1 ödesubstantiv~t, ~nfate; bestämmelse el. spec. i större sammanhang destiny; lott el. äv. lotödet som personifikation Fate, Destiny; lyckan Fortuneöden destinies; levnadsöden fortunesöden och äventyr various adventuresödets skickelse ofta Fateett grymt öde a cruel (hard) fateett sorgligt öde a tragic fate, a sad lotdela ngns öde share sb's fate (lot)förtjäna ett bättre öde deserve a better fateutmana ödet tempt Fate; starkare court disasterfinna sig i sitt öde resign oneself to one's fate (lot); friare make the best of things
tjänatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tförtjäna:genom arbete earn; mera allm. makehan tjänar bra he earns (makes) a lot [of money]hon tjänar 25 000 i månaden she earns 25,000 a monthhon tjänar 25 000 i månaden på ngt (på att (+ inf.)) she earns 25,000 a month on (by + ing-form)tjäna a)itr.tjäna pengar på t.ex. affären make a profit on…; utnyttja el. slå mynt av cash in onhan skulle tjäna på att ta det lite lugnare he would gain (profit) by… b)tr. el. spara invi tjänade en timme på att ta bilen we gained (saved) an hour by taking the carvara i tjänst [hos] servetjäna hos ngn serve (be in service) at (in) sb's house, be in sb's servicetjäna som… något abstrakt, t.ex. förebild, ursäkt serve as…; något mer konkret, t.ex. bostad, föda do duty as (i stället för for)…den kommer att tjäna sitt syfte …serve its purposedet tjänar ingenting till att du går dit it's no use (there's no point in) your (vard. you) going therevad tjänar det till? what's the use (good, point) of that?, what's that for?
partikelverbtjäna ihop en summasave up…out of one's earningstjäna intjäna in sina utlägg recover (clear) one's expensesvi tjänade in fem minuter på att ta taxi we gained five minutes by taking a taxitjäna utden här rocken har tjänat ut …has seen its best days, …has done good service
tålatransitivt verbtålde, tåltuthärda el. fördraga bear; endure (endast med personsubj.); stå ut med el. inte ta skada av el. tillåta stand; finna sig i suffer, put up with, toleratejag tål det (honom) inte I can't bear (stand, put up with)…inte tåla drag be very susceptible to draughts (amer. drafts)hon tål en hel del [sprit] she can hold her (has a head for) liquortåla [en] jämförelse med bear (stand) comparison withhan har fått så mycket han tål a) alkohol he has had as much as he can stand (carry) b) stryk el. ovett o.d. he has had all he can beartåla påfrestningar[na] bildl. stand the strainhon tål inte skämt she can't take a jokede tål inte varandra they can't stand each other, there is no love lost between themge honom vad han tål! vard. sock it to him!han tål inte att någon avbryter honom he can't stand (bear) anyone interrupting himtålaförtjäna att diskuteras merit discussiondet tål att tänka på, se tänkavara illa tåld av ngn be in bad favour (amer. favor) with…, be in bad odour (amer. odor) with…jag tål inte [att äta] fet mat vanl. …disagrees with (upsets, doesn't suit) me
reflexivt verbtålde, tålttåla sig vard. have patience, be patient
© NE Nationalencyklopedin AB