Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

försummatransitivt verb~de, ~tmissköta neglect; underlåta leave…undoneförsumma att (+ inf.) fail (omit) to + inf.; underlåta äv. neglect + ing-form (neglect to + inf.)känna sig försummad feel neglected (slighted, left out in the cold)
eftersättatransitivt verb-satte, -sattförsumma neglect, be neglectful of
strykklasssubstantiv~en, sätta…i strykklass single out…for discrimination, victimize…; försumma neglect…
åsidosättatransitivt verb-satte, -sattinte beakta disregard, set aside; försumma neglect, ignoreåsidosätta lagen override (set aside) the law; se äv. åsidosatt
nonchaleratransitivt verb~de, ~tpay no attention to, take no notice of, ignore; regler o.d. äv. disregard; person, medvetet cold-shoulder; försumma neglect
underlåtatransitivt verb-lät, -låtitomit, fail; försumma äv. neglect <att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>han underlät att meddela oss he failed to… + inf.jag kan inte underlåta att påpeka detta I feel it my duty to… + inf.
misskötatransitivt verb-skötte, -sköttmismanage; jfr vansköta; försumma el. t.ex. hälsa el. tjänst neglectreflexivt verb-skötte, -sköttmissköta sig neglect oneself (sin hälsa one's health)missköta sig [i sitt arbete] neglect one's work (duties)
vanskötatransitivt verb-skötte, -sköttmismanage; försumma neglect, not look after…properlyparken är vanskött …is badly looked after, …has been neglectedreflexivt verb-skötte, -sköttvansköta sig neglect oneself (sin hälsa one's health) badly
glömmatransitivt verbglömde, glömtforget; försumma neglect; lämna kvar leave … behindför att inte glömma… not forgetting…man glömmer så lätt one is apt to forgetvi glömmer det! let's forget it!, let's say no more about it!glömma kvar ngt på bordet leave sth on the tablereflexivt verbglömde, glömtglömma sig forget oneself
slarvasubstantiv~n, slarvorcareless thing (woman); slampa slatternintransitivt verb~de, ~tbe careless (försumlig negligent)slarva med ngt vara slarvig med be careless about sth; försumma neglect sth; fuska med make a mess of sthslarva bort förlägga [go and] lose; slösa bort fritter awayslarva ifrån sig ngt el. slarva sig igenom ngt scramble through sth, do sth by halvesvara ute och slarva festa be on the spree (binge)
© NE Nationalencyklopedin AB