Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

försörjatransitivt verb-sörjde, -sörjtsörja för provide for; underhålla support, keep, maintainreflexivt verb-sörjde, -sörjtförsörja sig earn one's living <med, genom by>han försörjer sig på att skriva romaner he writes novels for a living
livnäratransitivt verb-närde, -närtföda feed; försörja support, maintainreflexivt verb-närde, -närtlivnära sig försörja sig support oneself <av (på) on; med (genom) by>livnära sig på äta eat; om djur äv. feed on
2 näratransitivt verbnärde, närtföda nourish, give nourishment to, feed; underhålla el. försörja support; t.ex. sin fantasi äv. fosterse hysaen länge närd t.ex. önskan (dröm) a long-cherished…; misstanke a…of long standing
försetransitivt verb-såg, -settprovide, furnish; försörja äv. supply; utrusta äv. equip, fit <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>försedd med om sak vanl. equipped (fitted) withreflexivt verb-såg, -settförse sig skaffa sig provide oneself <med with>; ta för sig help oneself <med to>
underhållatransitivt verb-höll, -hållitförsörja support, maintainsköta el. hålla i stånd maintain; keep up äv. friare; t.ex. kunskaper;byggnad o.d. äv. keep…in repairväl underhållen byggnad …in good repairilla underhållen byggnad …in poor repair, …in a state of disrepair (unrepair), …in disrepairroa el. förströ entertain, amuse, keep…amused
födasubstantiv~nfood; näring äv. nourishment; kost äv. diet; för djur äv. feed, fodderfast föda solid food (nourishment)flytande föda slops (pl.)
transitivt verbfödde, fött (jfr född); sätta till världen give birth toföda barn give birth, have a baby (babies)födas på nytt be born anewföda levande ungar be viviparousalstra breed, begethat föder hat hatred breeds hatredge föda åt feed; försörja support, maintainföda upp djur breed, rear, raise; barn bring up
levaintransitivt verb och transitivt verblevde, levtallm. live; vara i livet el. vanl. be alive; existera exist; fortleva surviveleve friheten, konungen! long live…!så länge jag lever as long as I live; hela mitt liv all my lifeden som lever får se he who lives will seeleva som man lär practise what one preachesleva enkelt lead a simple lifeleva farligt live dangerouslyleva för ngn (ngt) live for…leva för dagen live from day to day, live from hand to mouthleva [ihop] med live withleva på (av) live on; äta, om djur äv. feed on; försörja sig genom live (make a living) byleva på ngn live on sbleva på hoppet live in hope
väsnas be noisy, make a noise
partikelverbleva sig in ingns känslor enter into…leva sig in i rollen live the partleva kvarallm. live on, survive; friare still exist, be still in existenceleva omitr. el. väsnas be noisy, make a noise; festa lead a fast life, live it up, go the paceleva upptr. el. festa upp run through; förbruka use upitr.leva upp igen reviveleva upp till sitt rykte live up to…leva utkänslor o.d. give full expression to…; t.ex. aggressivitet act out…
© NE Nationalencyklopedin AB