Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förradverbförut beforeformerlyförr i tiden (världen) formerly, in former timesförr satt jag ofta barnvakt I used to baby-sit a lottidigare sooner, earlierhellre rather, sooner
förutadverbom tid before; förr formerly; tidigare previously
3 manpronomenden talande inbegripen one; 'vi' we; spec. i talspråk, anvisningar etc. you; 'folk' people; 'de' theyförr trodde man att… people used to think that…man påstår att… it is said that…, they say that…
sin (sitt, sina)pronomen (tillsammans med ett subst.) his, her, its; (syftande på flera ägare) their; (med syftning på 'one') one's (självst.): his, hers, its, theirssina ställen (håll) in places, here and theresin tid förr formerlynågon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (vard. their) bag
juadverbnaturligtvis of course; visserligen it is true; som bekant as we knowdär är han ju! why, there he is!jag har ju sagt det flera gånger I have said it so many times, haven't I?
konjunktionju förr dess (desto) bättre the sooner the better
2 desspronomenits
adverbinnan dess before thensedan dess since thentill dess el. tills dess till then, until thentill dess att till, untildess bättre lyckligtvis fortunatelyju förr dess bättre the earlier the better, the sooner the better
gångsubstsätt att gå walkfärd (om fartyg) run, passage; om maskin etc. runningmotorn har en jämn gång the engine runs smoothlyfå i gång ngt get sth started, startsätt i gång! get going!i el. mellan hus passage; i kyrka el. teater aisle; i buss, tåg etc. gangway; amer. aisletillfälle, omgång m.m. timeen gång once; om framtid one day, some dayen gång i tiden (världen) förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång… i saga once upon a time there was…en annan gång another time; om framtid some other timeen och annan gång every now and thennågon enstaka gång once in a whilenågon gång i maj some time in Mayför en gångs skull for oncemed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a time, at the same time b) plötsligt all at oncealla gånger! säkert you bet!, every time!två gånger twicetre gånger three timestvå gånger två är fyra twice two is four, two times two is four
© NE Nationalencyklopedin AB