Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förordningsubstantiv~en, ~arordinance, decree, edict; stadga regulation
stadfästatransitivt verb-fäste, -fästdom confirm; lag establish; förordning sanction; fördrag ratifyrelig., befästa establish <i tron in…>
kungöratransitivt verb-gjorde, -gjortannounce, make…known (utan sakobj. ofta make it known); högtidl. notify, proclaim <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; förordning o.d. promulgate
stadgasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstadighet steadiness, firmness, stability; stadgad karaktär firmness of character~n, stadgor el. ~rskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförordning regulation[s (pl.)], rule, statute; lag law; t.ex. Förenta Nationernas chartertransitivt verb~de, ~t (jfr stadgad)göra stadig steady; bildl. consolidateförordna direct, enact, prescribe; påbjuda decreereflexivt verb~de, ~tstadga sig om person settle down, become steady
3 lagsubstantiv~en, ~arallm. law; jur.:antagen av statsmakterna act [i Storbr. of Parliament, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. RCA saknasi USA of Congress]; förordning statute, enactment; lagbok codeSveriges rikes lag boktitel the Statute Book of Swedenlagen om a) allm. el. t.ex. tillgång och efterfrågan the law of… b) jur., om speciell, namngiven lag the Act (law) relating to…lagen om alltings djävlighet Murphy's (Sod's) law, [the law that] if anything can go wrong it willlagar och förordningar rules and regulationsdet är lagdet (på att + hel sats) there is a law about… (a law saying that…)läsa lagen för ngn give sb a lecturestifta lagar make laws; lagstifta legislateta lagen i egna händer take the law into one's own handsenligt lag[en] by (according to) lawdet är i lag förbjudet …prohibited by law
© NE Nationalencyklopedin AB