Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förmodligenadverbpresumably; jfr antagligen
antagligenadverbförmodligen presumably; sannolikt probably, very (most) likely
nogadverbtillräckligt enough, sufficientlystor nog (nog stor) large enough, sufficiently largeha mer än nog …more than enoughnej nu får det vara nog! jag finner mig inte längre enough of that!, enough's enough!man kan aldrig vara nog försiktig you (one) can't be too carefulnog sagt enough said; vard. 'nuff saidjag har fått nog [av det] orkar inte med mer I have had enough [of it]; är less på, vard. I'm fed up [with it], I've had it up to hereha mat noghemma have enough food…ha mat nogför att t.ex. bjuda gäster have food enough…inte nog med att han vägrade, han t.o.m. not only did he refuse…
med svagare betydelse:ganska m.m.konstigt (lustigt, lyckligt osv.) nogkom hon curiously (oddly, fortunately osv.) enough…konstigt (sorgligt) nog äv. strange (sad) to saynaturligt (olyckligt) nog vanl. naturally (unfortunately)nära nog, se nästan
förmodligen probably, very likely; säkerligen no doubt, doubtless; helt säkert certainlyhan är nogförmodligen snart här äv. I expect (suppose, amer. guess) he will soon be herebrevet kommer nog [ska du se]! helt säkert äv. the letter will come all right [, never [you] fear]!det är nog gott och väl [, men…] that's all very well [, but…]det ska jag nog ordna! I'll see to that [don't worry]!nog ser det så ut it certainly looks like it; it looks like it, I (you osv.) must admitdet tror jag nog I should think sonog är han (nog för att han är) duktig men to be sure (it is true) he is…
välsubstantivoböjl., ettwelfare, well-beingdet gäller hans väl eller ve his whole welfare is at stakei väl och ve for better or for worse
adverbbeton. a) bra well; omsorgsfullt carefully; jfr ex. under nogao. sammansättn. som välbelägenallt väl? everything all right?hon är väl bibehållen she does not look her age (is well preserved)det gick honom väli livet he got on well…det går aldrig väl det kan sluta illa that will never end up wellom allt går (vill sig) väl if everything goes (if things go) well (according to plan)hålla sig väl med ngn keep in with sblev väl! farewell!ligga väl framme be well ahead, be in the forefrontslå väl ut turn out welltala väl om… speak well of…jag kom i tid som väl är (var) …, thank goodness (Heaven), …fortunatelydet var [för] väl att du kom it is (was) a good thing (turvard. job)…det är gott och väl men… that's (it's) all very well but…veta mycket väl att… know very (quite, jolly) well that…, be quite (perfectly) aware that…vilja ngn väl wish sb well
b)uttr. gradhon är välnågot för ung she is rather too younggott och väldrygt en timme well over one hour, a good hour; jfr drygt  samt gott och välunder gott
c)andra betydelsernär han välen gång somnat var han once he had fallen asleep…jag mötte inte henne men väldäremot hennes bror …but [I did meet] her brotherväl, se nåväl
obeton. a) uttr. den talandes förmodan el. förhoppning:förmodligen probably osv.; jfr nogdu är väl inte sjuk? you are not…, are you? (hoppas jag…I hope)det borde du väl veta [surely] you ought to know thathan får välvänta he will have to…det går väl över it will pass, you'll seede har väl inte råd med det I don't think (suppose) they can afford itdet kan väl hända att boken är tråkig men… the book may be boring, but…jag måste väl det då I suppose I must thenhan tänker väl inte göra det! surely he is not going to…?han är väl framme nu he must (will) be there by nowdet hade väl varit bättre att…? wouldn't it have been…?du vet välatt I suppose you know…, you must know…
b)som fyllnadsord i frågor el. vanl. oöversattvem skulle väl ha trott…? who would have believed…?vad är välberömmelse? what is…[after all]?
© NE Nationalencyklopedin AB