Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förmodansubstantiv=, en, ~densupposition, presumption; conjecture, surmise, guess; jfr förmodamot [all] förmodan contrary to expectation
antagandesubstantiv~t, ~n (mottagande osv.jfr anta); taking osv.; godkännande av t.ex. förslag acceptance, adoption, approval, passing; som t.ex. elev admissionförmodan o.d. assumption, presumption, supposition; förutsättning premiselösa antaganden vague suppositions (conjectures)
tordehjälpverbimperf. konjunktivför att uttrycka förmodan:uttryckes vanl. genom konstr. med probably; jfr ex.det torde finnas många som there are probably…slottet torde ha byggts på 1600-talet the castle was probably built…för att uttrycka uppmaning will; hövligare will pleaseni torde observera you will (anmodas are requested to, bör should) observe
börahjälpverbborde, bortuttr. plikt el. råd m.m. a)bör, borde särsk. uttr. pliktel.moralisk skyldighet ought to; uttr. råd el. hövlig anmodan el. lämplighet shouldman bör inte prata med munnen full you should not (starkare ought not to) talk…som sig bör i sin ordning as it ought to (should) be, as is [meet and] properdu borde gå till en läkare you should see a doctor b)böra, bortomskrivs:han hade bort lyda (borde ha lytt) he ought to have obeyeduttr. förmodan:hon bör måste vara 17 år she must be 17han bör torde vara framme nu he should be there by nownär var det? det bör ha varit vid fyratiden …it would be (would have been) about four o'clock
lösadjektiv~t (jfr äv. resp. huvudord)inte fastsittande el. bunden el. fri loose; inte fäst äv. unattached, unfixed; otjudrad untethered; löstagbar detachable; rörlig äv. movable; separat el. enstaka äv. separate, singlelösa delar reservdelar spare partsen lös hund a dog off the leashlös fri be at large; om djur i betydelsen 'röra sig fritt' roam freelyha en lös tand have a loose toothvara lös hålla på att lossna be coming off (coming loose); ha lossnat be off (loose)ha pengar[na] lösa i fickan have (carry) one's money in one's pocket
inte hård el. fast el. inte spänd loose; slapp äv. slack; mjuk äv. soft; rinnande running; vard. runnyägget är för löst …is too soft[-boiled]
friareel.i div. uttr.:om ammunition o.d. blank; om förmodan el. påstående el. rykte o.d. baseless, groundless, unfounded; vag vaguelösa grunder on flimsy groundslöst prat idle talk (chatter), gossipköpa en vara i lös vikt, se lösvikt
adverblösangripa ngn (ngt) attack sb (sth), go for sb (go at sth)
välsubstantivoböjl., ettwelfare, well-beingdet gäller hans väl eller ve his whole welfare is at stakei väl och ve for better or for worse
adverbbeton. a) bra well; omsorgsfullt carefully; jfr ex. under nogao. sammansättn. som välbelägenallt väl? everything all right?hon är väl bibehållen she does not look her age (is well preserved)det gick honom väli livet he got on well…det går aldrig väl det kan sluta illa that will never end up wellom allt går (vill sig) väl if everything goes (if things go) well (according to plan)hålla sig väl med ngn keep in with sblev väl! farewell!ligga väl framme be well ahead, be in the forefrontslå väl ut turn out welltala väl om… speak well of…jag kom i tid som väl är (var) …, thank goodness (Heaven), …fortunatelydet var [för] väl att du kom it is (was) a good thing (turvard. job)…det är gott och väl men… that's (it's) all very well but…veta mycket väl att… know very (quite, jolly) well that…, be quite (perfectly) aware that…vilja ngn väl wish sb well
b)uttr. gradhon är välnågot för ung she is rather too younggott och väldrygt en timme well over one hour, a good hour; jfr drygt  samt gott och välunder gott
c)andra betydelsernär han välen gång somnat var han once he had fallen asleep…jag mötte inte henne men väldäremot hennes bror …but [I did meet] her brotherväl, se nåväl
obeton. a) uttr. den talandes förmodan el. förhoppning:förmodligen probably osv.; jfr nogdu är väl inte sjuk? you are not…, are you? (hoppas jag…I hope)det borde du väl veta [surely] you ought to know thathan får välvänta he will have to…det går väl över it will pass, you'll seede har väl inte råd med det I don't think (suppose) they can afford itdet kan väl hända att boken är tråkig men… the book may be boring, but…jag måste väl det då I suppose I must thenhan tänker väl inte göra det! surely he is not going to…?han är väl framme nu he must (will) be there by nowdet hade väl varit bättre att…? wouldn't it have been…?du vet välatt I suppose you know…, you must know…
b)som fyllnadsord i frågor el. vanl. oöversattvem skulle väl ha trott…? who would have believed…?vad är välberömmelse? what is…[after all]?
© NE Nationalencyklopedin AB