Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förmögenhetsubstrikedom fortune; kapital capital
rikedomsubstförmögenhet wealth ((endast sing.))skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfortune, riches (pl.)wealth; ymnighet abundanceen rikedom på idéer a wealth of ideas
samlaverbsamla el. samla ihop gather; planmässigt collect; få ihop get together; samla på hög amass, accumulate; förena el. ena unite, unifysamla frimärken collect stampssamla en förmögenhet amass a fortunesamla på ngt collect sthsamla till ngt a) spara save up for sth b) lägga ihop club together for sthsamla sig a) se samlas b) compose oneself; koncentrera sig concentrate
mindreadjektivsmaller; kortare shorter; ringare less; obetydlig slightMindre Asien Asia Minorav mindre betydelse of minor importance; jämförande of less importancedet kostar en mindre förmögenhet it costs a small fortune
adjektiv och adverbmotsats: mera lessdär var mindrefärre bilar än här there were fewer cars than hereingen mindre än statsministern no less a person than the prime ministerdet är mindre troligt it is not very likely
göraverbdogöra affärer do businessgöra ett mål score a goalgöra en paus pause; i t.ex. arbetet have a breakdet gör ingenting! it doesn't matter!gör det något, om…? will it be all right if…?göra sitt bästa do one's bestvad gör det? what does it matter?ha att göra med have to do with, deal withdu har ingenting här att göra! you have no business to be here!det har ingenting med dig att göra! it's none of your business!, it's nothing to do with you!det är ingenting att göra åt det it can't be helpedgöra ngn galen drive sb madbegå el. tillverka el. skapa makegöra ett bord make a tablegöra ett fel make a mistakegöra ett försök make an attemptgöra ett bra intryck make a good impression (med att-sats: förorsaka) make, causedet gjorde att bilen stannade that made the car stop (i stället för förut nämnt verb) dohan reste sig och det gjorde jag också he stood up and so did Ihar du läst läxorna? — nej, det har jag inte gjort have you done your homework? — no, I haven'tregnar det? — ja, det gör det is it raining? — yes, it isutgöra maketvå gånger två gör fyra twice two make (makes) fourgöra ngn glad make sb happygöra ngn olycklig make sb unhappygöra sig förstådd make oneself understoodgöra sig besvär att göra ngt take the trouble to do sthgöra sig en förmögenhet make a fortunegjort är gjort what's done can't be undoneverb och partikelverbgöra av medpengar spendta livet av killgöra sig av med ngt get rid of sthgöra omgöra tillgöra sig till a) göra sig viktig show off b) sjåpa sig be affecteddet gör varken till eller från it makes no difference, it makes no difference either waygöra undangöra undan ngt get sth donegöra uppeld etc. makeklara upp, hämnas settleförslag etc. draw up
© NE Nationalencyklopedin AB